Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Relacja z sesji eksperckich - blok I
17 kwietnia 2011

W?a?nie dobieg? ko?ca pierwszy blok ekspercki. Przedstawiamy skróty z poszczególnych sesji.

Dr Marek Kaczmarzyk Ewolucja biologiczna a procesy uczenia si? i nauczania. Dydaktyka ewolucyjna.

„Ewolucja biologiczna a procesy uczenia si? i nauczania. Dydaktyka ewolucyjna” - to temat sesji, która przed chwil? wzbudzi?a ogromne zainteresowanie s?uchaczy. Dr Marek Kaczmarzyk wprowadzi? nas w ?wiat memów i memetycznej interpretacji uczenia si? oraz nauczania. Szko?a jest miejscem, w którym próbujemy wybiórczo wspiera? memy. Ich ewolucja mo?e zale?e? od naszych ?wiadomych dzia?a?. Jak reprodukujemy wiedz? i umiej?tno?ci, jak wp?ywamy na ich zmienno?? i selekcj?? Czy ?wiadomie wykorzystujemy mo?liwo?ci i bariery naszego mózgu? Co to takiego s? emulator oraz hipokamp oraz jak nauczyciel mo?e wykorzystywa? ich mo?liwo?ci w procesie uczenia uczniów? Jak dzi?ki prostym dzia?aniom nauczyciela wyzwala? naturalne opiaty w mózgu ucznia, które pomog? mu w uczeniu si?? Jak nauczyciel mo?e wykorzysta? wiedz? na temat ewolucyjnych procesów uczenia si? w budowaniu swojego autorytetu? Te i kilka innych wa?nych pyta? zadali?my sobie podczas wyk?adu. Na sesji implementacyjnej postaramy si? poszuka? na nie odpowiedzi.

Dr Roman Dorczak Modele wspó?pracy szkó? z organizacjami w ?rodowisku lokalnym.

Sesj? po?wi?con? „Modelom wspó?pracy szkó? z organizacjami w ?rodowisku lokalnym.” prowadz?cy dr Roman Dorczak rozpocz?? od refleksji na temat rozumienia poj?cia wspó?pracy i przyczyn wyboru takiego modelu pracy. Przedstawionych zosta?o pi?? modeli wspó?pracy, obserwowanych w ?yciu spo?ecznym. W ich kontek?cie ekspert omówi? trzy poziomy w kierowaniu wspólnymi dzia?aniami – poziom technologiczny, spo?eczny i kulturowy. Prelekcj? zako?czono refleksj? nad niebezpiecze?stwami i ograniczeniami uniemo?liwiaj?cymi wspó?prac? zgodn? z modelem wspó?dzia?ania. Pojawiaj?ce si? pytania dotyczy?y metodologii bada? omawianego zagadnienia oraz kwestii uniwersyteckiego kszta?cenia kadr nauczycielskich.

Prof. dr Kathleen Lynch Edukacja jako miejsce zmiany.

Postawionym problemem przez wyk?adowc? jest: nierówno?? w edukacji, czyli pytanie: dlaczego polityka równych szans jedynie redystrybuuje nierówno?ci w edukacji? To dyskusja o funkcjonowaniu mitu równo?ci szans bez równych warunków. Obecnie wspó?istniej? obok siebie ró?ne spojrzenia na poj?cie traktowania równo?ci i ich wp?yw na edukacj? jest diametralnie ró?ny. Wi?kszo?? krajów reprezentuje liberaln? postaw? mówi?c? o tym, ?e wszyscy s? równi pod wzgl?dem warto?ci moralnych. Koncentrujemy si? na prawach jednostki, zw?aszcza na równych prawach i równych szansach na kontynuacj? nauki czy mobilno?? spo?eczn?. Kathleen Lynch szanuj?c prawo ka?dego do edukacji twierdzi, ?e mamy problem z egzekwowaniem tego prawa, gdy? nie mamy równego dost?pu do zasobów z powodu nierówno?ci sytuacyjnej. Wyk?ad po?wi?cony by? interpretacji wyników wielu bada? nad tym aspektem nierówno?ci w edukacji.

dr Jaap van Lakerveld Kontekstowe uczenie si? dla zarz?dzania i nauczania w Europie. Przekszta?canie szko?y w ?rodowisko kszta?cenia nauczycieli.

Dr Lakerveld opisa? swoje do?wiadczeniaa zwi?zane z grup? Association for Teacher Education In Europe. Aby nauczyciele byli efektywni w wykorzystaniu wiedzy powinni odwo?ywa? si? do szerszego kontekstu spo?ecznego i nie tylko powodowa?, ?e uczniowie s? w stanie absorbowa? wiedz?, ale równie? doprowadzi? do tego, ?e wiedza mo?e by? dyskutowana mi?dzy uczniami, modyfikowana i wzbogacana. Prelgent omówi? poj?cie nauczania organizacyjnego. Chodzi o ide? organizacji, która tworzy ?rodowisko dla uczenia si? nie tylko dla uczniów/studentów, ale równie? nauczycieli. Kiedy my?li si? o szkole w takich w?a?nie kategoriach, pojawia si? pytanie o warunki, w których nauczyciele b?d? mogli si? uczy?. Kluczowymi czynnikami tutaj s?: dobry program selekcji i rekrutacji nauczycieli, jasny program rozwoju, dobr? polityk? rozwoju nauczycieli (w sensie formalnym ale przede wszystkim nieformalnym), dobry system szkolenia wewn?trznego i zewn?trznego, otwarcie na kontakty z innymi szko?ami. Takie szko?y maj? mo?liwo?? stworzenia ?rodowiska uczenia si? dla nauczycieli.

Pojawi?o si? pytanie: Dlaczego niektóre szko?y s? lepsze od innych?

Badania JL wskazuj?, ?e obszary w których nauczyciele najwi?cej si? ucz? to wiedza tematyczna i rozwi?zywanie problemów w szkole. Jednak cz?sto pojawia si? wskazanie, ?e nauczyciele maj? tyle obowi?zków, ?e brakuje im czasu na refleksj? nad bardziej z?o?onymi czy odleg?ymi kwestiami. Koncentruj? si? na procesach zachodz?cych wewn?trz ich szko?y, przypisanych do ich konkretnego stanowiska pracy, jednak brak im spojrzenia z szerszej perspektywy. Natomiast w szko?ach sukcesu istnieje polityka rozwoju zawodowego i ogólnego rozwoju nauczycieli. Te dobre szko?y ??cz? wymaganie ze wsparciem nauczyciela.

Podsumowuj?c – problemem jest brak oferowania ?rodowiska do uczenia si?. Z perspektywy osoby zajmuj?cej si? kszta?ceniem nauczycieli kluczowe jest wsparcie szko?y w tym obszarze. Nale?y podj?? nast?puj?ce wyzwania:

·         Wykszta?cenie kultury profesjonalizmu w nauczaniu, w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, w zarz?dzaniu szko?? i w edukacji jako ca?o?ci.

·         Efektywnym i twórczym wykorzystaniu wiedzy – sprowadza si? to do innowacji pedagogicznych, niezale?no?ci i kreatywno?ci w metodach pracy,  wykorzystaniu action research.

·         Technologia – bycie na bie??co z rozwojem technologii, uwzgl?dnianie ich wp?ywu w procesach uczenia si?, zaanga?owanie uczniów w wykorzystaniu technologii. „Korzystaj z technologii zamiast j? zwalcza?”. Warto nie upiera? si?, ?e jeste?my lepsi w wykorzystaniu nowych technologii ni? nasi uczniowie – lepiej jest wykorzysta? ich kompetencje

 

Prof. dr William Gaudelli Edukacja w zakresie globalnego obywatelstwa: weryfikacja poj?cia lokalno?ci. 

W?a?nie zako?czy?a si? ciekawa sesja „Edukacja w zakresie globalnego obywatelstwa – weryfikacja poj?cia lokalno?ci”.  William Gaudelii przedstawi? wyzwania, które stoj? przed edukacj?  w epoce globalizmu. Wykaza?, ?e nauczanie wci?? ograniczone jest kontekstem lokalnym. Uczestnicy zgodzili si? z wnioskiem, ?e lokalny nie znaczy dzi? odizolowany, poch?oni?ty sob? czy te? niezmienny. Kszta?cenie obywatelskie we wspó?czesnym ?wiecie nie powinno wi?c koncentrowa? si? na tym co tu i teraz, ale przede wszystkim wychowywa? dla przysz?o?ci w globalnym kontek?cie. Nowoczesne programy nauczania powinny mi?dzy innymi ukazywa? ró?norodno??, inno??, uczy? empatii i aktywno?ci spo?ecznej.

dr Jacek Strzemieczny Szko?a skoncentrowana na uczeniu si? uczniów.

W niedzielnej przedpo?udniowej sesji „Szko?a skoncentrowana na uczeniu si? uczniów” dr Jacek Strzemieczny zarysowa? obecny stan bada? poznawczych nad procesem uczenia si?, zbijaj?c to z praktyk? dotychczasowego dominuj?cego modelu szko?y, która wierzy, ?e proces uczenia si?, to raczej wlewanie wiedzy do uczniowskich g?ów. To by?a taktyka do pewnego stanu skuteczna, ale Badania PISA czy raport McKinsey&Company 2010 wskazuj?, ?e potrzebujemy nowych strategii uczenia. Potrzeby wynikaj? z nowych wyzwa?: budowania postawy uczenia si? przez ca?e ?ycie, nabywania umiej?tno?ci kluczowych, kszta?cenie do spo?ecze?stwa wiedzy, budowy kapita?u spo?ecznego. Zmieniaj? si? oczekiwania klientów szko?y: uczniów, ich rodziców, przysz?ych pracodawców i w?adz centralnych.

Wspó?czesne badania nad ludzkim mózgiem pokazuj? - w?ród wielu ró?nych wniosków - fakt, ?e ka?dy uczy si? inaczej i ka?dy mo?e si? uczy?. Musimy my?le? o wszystkich uczniach, o tym, ?e wiedza w szkole musi by? dobrze powi?zana i zorganizowana. Czy to ujmuj? nasze programy? Wa?na jest motywacja oraz pami??, ?e uczenie jest zjawiskiem spo?ecznym, wymaga interakcji, za? eliminowane musz? by? zagro?enia i blokuj?cy uczenie si? stres.

Te my?li zaj??y pierwsz? cz??? wyk?adu.

Has?a-klucze, które musimy powtarza? sobie stale:

  • Konieczne jest przeniesienie uwagi z nauczania na uczenie si?
  • Wszyscy ludzie posiadaj? umiej?tno?? uczenia si?
  • Uczenie si? jest najwa?niejszym procesem w szkole
  • Mamy przygotowa? ucznia do rozwi?zywania problemów, których jeszcze nie znamy

W dalszej cz??ci spotkania, osoby uczestnicz?ce zastanawia?y si? w parach nad przekazanymi wiadomo?ciami. Wykorzystuj?c elementy oceniania kszta?tuj?cego rozmawiano o tym, co by?o w wyk?adzie wa?ne. Przedstawienie zasad tego oceniania by?o ostatnim fragmentem spotkania, prowadzonego przez dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tu has?o-klucz brzmi: przesu?my uwag? z dzia?a? nauczyciela na uczenie si? uczniów, za? pytaniem kluczowym jest: jak w polskiej szkole zmieni? kultur? nauczania i uczenia si?? Wskazówk? niech b?dzie my?l, ?e szko?a powinna sta? si? „spo?eczno?ci? ucz?cych si?”.

Ta zmiana jest niezb?dna, by jeszcze skuteczniej dzia?a?a polska o?wiata.

plakaty,plakaty,plakaty,plakaty,plakaty,plakaty.plakaty,plakaty,plakaty

Dr Kathy Farber, dr William Armaline Zespo?y nauczycieli jako kluczowe elementy demokratycznych szkó?.

Prowadz?cy przedstawili cztery modele zarz?dzania szko??, które zosta?y wyodr?bnione podczas badania funkcjonowania szkó? w USA. Modele te w ró?nym stopniu anga?uj? nauczycieli, rodziców i przedstawicieli ?rodowiska lokalnego do podejmowania wa?nych dla szko?y decyzji. Modele oparte na tradycyjnym (funkcjonuj?cym od ponad 200 lat) podej?ciu opieraj? si? na kluczowej roli dyrektora, który podejmuje kluczowe decyzje komunikuj?c je nauczycielom lub przed podj?ciem decyzji przeprowadza konsultacje z poszczególnymi nauczycielami lub ich zespo?ami. Modele demokratyzuj?ce proces podejmowania decyzji znacznie wi?ksz? rol? przypisuj? zespo?om (dyrektor, nauczyciele, niepedagogiczni pracownicy szko?y, przedstawiciele ?rodowiska lokalnego, rodzice, uczniowie).

Galeria (ilość: 2)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1