Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Oficjalne otwarcie konferencji 16IV o godzinie 16:00
10 kwietnia 2011

Wyk?ad wprowadzaj?cy: Sekretarz Stanu Krystyna Szumilas, dr hab. Micha? Federowicz, dr Grzegorz Mazurkiewicz ?ycie jako projekt edukacyjny, prof. dr John MacBeath Pi?? zasad dotycz?cych jako?ci, efektywno?ci i poprawy pracy szko?y. 

 

Szumilas, dr hab. Micha? Federowicz, dr Grzegorz Mazurkiewicz ?ycie jako 
projekt edukacyjny, prof. dr John MacBeath Pi?? zasad dotycz?cych jako?ci, 
efektywno?ci i poprawy pracy szko?y.
1

 

Szumilas, dr hab. Micha? Federowicz, dr Grzegorz Mazurkiewicz ?ycie jako 
projekt edukacyjny, prof. dr John MacBeath Pi?? zasad dotycz?cych jako?ci, 
efektywno?ci i poprawy pracy szko?y.

Podczas konferencji skoncentrujemy si? na rozmowach, przemy?leniach i rozwa?aniach nad edukacj? i polskim systemem o?wiatowym, w kontek?cie zmian w modelu nadzoru pedagogicznego, a zw?aszcza wymaga? pa?stwa wobec szkó? i placówek.
O?rodek Rozwoju Edukacji i Uniwersytet Jagiello?ski, wspólnie realizuj?cy projekt „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y. Etap III”, przygotowa?y wydarzenie, które ma umo?liwi? pog??bion? dyskusj? i wzmocni? zwyczaj refleksji nad „kr?gos?upem” ka?dej inicjatywy edukacyjnej: warto?ciami kieruj?cymi ca?ym procesem, podej?ciem do szko?y i rzeczywisto?ci spo?ecznej oraz ideami, które pomagaj? nauczycielom w doskonaleniu.
Zaprosili?my ekspertów, którzy dostarcz? uczestnikom wa?nych, prowokuj?cych i inspiruj?cych pomys?ów zwi?zanych z wymaganiami pa?stwa wobec szkó? i placówek oraz zaprezentuj? je podczas wyk?adów lub warsztatów. Wspólnie skupimy si? na dekonstrukcji ich znaczenia, krytycznym podej?ciu, przedstawieniu dobrych praktyk. W czasie trwania konferencji na stronie www.npseo.pl relacjonowany b?dzie jej przebieg oraz zamieszczane g?ówne tezy i wnioski. 

(czytaj wi?cej)

O konferencji czytaj równie? na stronie Magiczny Kraków

 

 

Do przeczytania przed konferencj?:

 

Jak zmieni? szko?? w ?rodowisko kszta?cenia dla nauczycieli?- Jaap von Lakerveld

Koncepcja pracy szko?y. Nowe rozwiazania dla starych problemów- Danuta Elsner

Ewolucja biologiczna a procesy uczenia sie i nauczania- Marek Kaczmarzyk, Dorota Kope?

Jak czyta? raport z ewaluacji zewnetrznej szko?y lub placówki o?wiatowej?-Aleksander Noworól

Rozwój szkolnictwa i nowe kierownictwo- Wenzel Hartmut

Na czym budowa? zaufanie do edukacji?- Barbara Wójcik

Uczestnictwo w zmianach transformacyjnych w systemie edukacji- Frank Craford

Zespo?y nauczycieli jako zasadniczy element demokratycznej szko?y- Kathy Farber, Bill Armaline

Dzia?anie zespo?owe nauczycieli i kszta?towanie kompetencji uczniów w dzia?aniu zespo?owym- Stefan Wlaz?o

Tworzenie zespo?ów nauczycieli i podejmowanie decyzji w oparciu o dane- John M. Fisher, Jeff Taylor

O?wiata jako miejsce zmiany: Ramy promocji równo?ci i przeciwdzia?ania niesprawiedliwo?ci- Kathleen Lynch

Poradnictwo zawodowe dla absolwentów angielskich gimnazjów- Tony Macfadyen, Rob Harding

Zach?camy równie? do zapoznania sie z publikacjami o ewaluacji w nadzorze pedagogicznym:

Konteksty

Odpowiedzialno??

Autonomia

Refleksje

 

Program konferencji do pobrania tutaj

Informacje organizacyjne do pobrania tutaj

 

 

O?rodek Rozwoju Edukacji i Uniwersytet Jagiello?ski, wspólnie realizuj?cy projekt „Program 
wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y. Etap 
III”, przygotowa?y wydarzenie, które ma umo?liwi? pog??bion? dyskusj? i wzmocni? zwyczaj 
refleksji nad „kr?gos?upem” ka?dej inicjatywy edukacyjnej: warto?ciami kieruj?cymi ca?ym 
procesem, podej?ciem do szko?y i rzeczywisto?ci spo?ecznej oraz ideami, które pomagaj? 
nauczycielom w doskonaleniu.  
Zaprosili?my ekspertów, którzy dostarcz? uczestnikom wa?nych, prowokuj?cych i inspiruj?cych 
pomys?ów zwi?zanych z wymaganiami pa?stwa wobec szkó? i placówek oraz zaprezentuj? je 
podczas wyk?adów lub warsztatów. Wspólnie skupimy si? na dekonstrukcji ich znaczenia, 
krytycznym podej?ciu, przedstawieniu dobrych praktyk. W czasie trwania konferencji na stronie 
www.npseo.pl relacjonowany b?dzie jej przebieg oraz zamieszczane g?ówne tezy i wnioski.  

 

O?rodek Rozwoju Edukacji i Uniwersytet Jagiello?ski, wspólnie realizuj?cy projekt „Program 
wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y. Etap 
III”, przygotowa?y wydarzenie, które ma umo?liwi? pog??bion? dyskusj? i wzmocni? zwyczaj 
refleksji nad „kr?gos?upem” ka?dej inicjatywy edukacyjnej: warto?ciami kieruj?cymi ca?ym 
procesem, podej?ciem do szko?y i rzeczywisto?ci spo?ecznej oraz ideami, które pomagaj? 
nauczycielom w doskonaleniu.  
Zaprosili?my ekspertów, którzy dostarcz? uczestnikom wa?nych, prowokuj?cych i inspiruj?cych 
pomys?ów zwi?zanych z wymaganiami pa?stwa wobec szkó? i placówek oraz zaprezentuj? je 
podczas wyk?adów lub warsztatów. Wspólnie skupimy si? na dekonstrukcji ich znaczenia, 
krytycznym podej?ciu, przedstawieniu dobrych praktyk. W czasie trwania konferencji na stronie 
www.npseo.pl relacjonowany b?dzie jej przebieg oraz zamieszczane g?ówne tezy i wnioski.  
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1