Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
II cykl szkole? dla wizytatorów d.s ewaluacji
2 kwietnia 2011

Procedury i narz?dzia badawcze by?y g?ównym tematem w II cyklu szkolenia dla wizytatorów d/s ewaluacji. 29III-2IV br. ponad stu wizytatorów przygotowywa?o si? do swojego pierwszego badania ewaluacyjnego. Szkolenie otworzy? wyk?adem wprowadzaj?cym dr Grzegorz Mazurkiewicz. Zadawa? wiele pyta? min. o implikacje polityczne:, „ kto powinien prowadzi? ewaluacj??; Kto powinien ustala? kryteria?; Kto powinien mie? dost?p do wyników? ". Zach?ca? do pog??bionej refleksji nad rol?  wizytatora w systemie.  Symulacje wywiadów indywidualnych i fokusowych w trakcie zaj?? pozwoli?y odgrywa?- na razie w bezpiecznych warunkach- rol? prowadz?cych, uczestników i obserwatorów. Przy omawianiu ?wicze? cz?sto pada?o zdanie- „to by?o trudne, ale wa?ne do?wiadczenie”. Zdarza?o si?, ?e uczestnicy wcielali si? w rol? trudnych rozmówców i wystawiali na ci??k? prób? prowadz?cych wywiady. Ucz?ce by?o pe?nienie funkcji sekretarza w trakcie wywiadów. Okaza?o si? jak wa?ne jest u?ywanie w zapisie j?zyka rozmówców, nie uogólnianie, zapisywanie dok?adnie bez interpretacji i wyci?gania wniosków. Eksperci prowadz?cy zaj?cia stwarzali przestrze? do refleksji, do odpowiedzi na pytanie-, co z obecnego do?wiadczenia mo?na wykorzysta? przy prowadzeniu wywiadu podczas ewaluacji zewn?trznej?.
W drugim dniu szkolenia, do pó?nych godzin wieczornych (23: 00) najbardziej zdeterminowani i zmotywowani uczestnicy ?wiczyli prowadzenie badania ankietowego on-line. Pawe? Simka, jako g?ówny administrator platformy cierpliwie uczy? i wyja?nia?. Wiele osób wyra?a?o podziw dla umiej?tno?ci Paw?a i wdzi?czno?? za pomoc. W trakcie kolejnych dni konkrety przeplata?y si? w do?wiadczeniu wizytatorów z my?leniem o warto?ciach i etyce. Uzupe?nieniem wiedzy by? przegl?d systemów nadzoru pedagogicznego w ró?nych krajach ?wiata przygotowany przez dr Romana Dorczaka
6IV-9IV br. w Krakowie spotkanie kolejnej setki i podobna droga do dobrego przygotowania si? do badania w szkole. Wizytatorzy mog? wymienia? si? do?wiadczeniem, wiedz? i umiejetno?ciami z kole?ankami i kolegami ,którzy wcze?niej przemierzyli t? drog?. "Mo?emy polega? na wizytatorach, którzy ju? prowadz? ewaluacj?"- mówili uczestnicy. Intensywna praca na szkoleniu pozwoli pewniej wej?? w rol? ewaluatora i przeprowadzi? warto?ciowe badanie w szkole i placówce. Na trzecim spotkaniu opowiemy sobie o sukcesach i trudnych momentach podczas zbierania danych. 

Galeria (ilość: 2)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1