Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Sulejówek – ogl?damy si? za siebie, identyfikujemy problemy, patrzymy w przysz?o??
27 marca 2011

 W dniach 22 - 23 marca br. w Centrum Szkoleniowym O?rodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku spotkali si? dyrektorzy wydzia?ów, kierownicy oddzia?ów koordynuj?cy realizacj? ewaluacji w kuratoriach o?wiaty oraz wizytatorzy ds. ewaluacji. Spotkanie mia?o charakter roboczy i po?wi?cone by?o omówieniu:

  • problemów zwi?zanych z planowaniem i realizacj? ewaluacji zewn?trznych,
  • procedur rozpatrywania zastrze?e? dyrektorów szkó?/placówek do raportów
    z ewaluacji,
  • uwag do obowi?zuj?cej procedury ewaluacji zewn?trznej.

W?ród wymienianych przez uczestników spotkania problemów zwi?zanych z realizacj? ewaluacji zewn?trznych wymieniane by?y m.in. zbyt du?a liczba planowanych do realizacji ewaluacji przypadaj?ca na jeden zespó?, przeprowadzanie ewaluacji w przedszkolach (oraz innych placówkach nieferyjnych) w okresie wakacji i ferii zimowych, praca w godzinach ponadwymiarowych i problemy z ich odbiorem, brak mobilnego Internetu w zakupionych laptopach oraz zbyt krótki czas na analiz? i interpretacj? wyników bada?. Praca w grupach nad wy?onionymi problemami zmierza?a do sformu?owania rekomendacji, sposobu ich realizacji oraz wskazania ich adresata. Okaza?o si?, ?e szereg problemów jest mo?liwych do rozwi?zania od zaraz i to w samych kuratoriach.
Drugi dzie? to praca nad procedurami, szczególnie tymi, które dotycz? wnoszenia zastrze?e? do raportów. Tu najpowa?niejszym problemem okaza?y si?; adnotacje zamieszczane w raporcie po uwzgl?dnieniu zastrze?e?, rozstrzygni?cie, czy zastrze?enia wnosimy do raportu ca?o?ciowego czy skróconego?, termin publikacji raportu na platformie SEO itd. Podsumowanie pracy zespo?owej u?wiadomi?o nam, ?e do przedyskutowania pozosta?y jeszcze kwestie zwi?zane m.in. z doprecyzowaniem procedur zwi?zanych z przeprowadzaniem ewaluacji w zespo?ach szkó?/placówek, korekt? wymaga?, uproszczeniem procedur przeprowadzania ewaluacji, wprowadzeniem do raportów twardych wska?ników (t.j. np. frekwencja). Zespo?owej pracy uczestników spotkania towarzyszy?a z g?osem doradczym p. Marzenna Szczepa?ska – naczelnik Wydzia?u Nadzoru Pedagogicznego w DKOW Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Mimo bardzo napi?tego grafiku pracy nad ww. zagadnieniami mieli?my czas aby wys?ucha? wyst?pienia p. Minister Krystyny Szumilas, która nakre?li?a przed nami podstawowe kierunki rozwoju systemu oceniania jako?ci pracy szkó? i placówek. Po raz kolejny mieli?my tak?e mo?liwo?? ws?ucha? si? w s?owa dr Grzegorza Mazurkiewicza, który przypomnia? nam co jest najwa?niejsze w zmianie, w której uczestniczymy ju? trzeci rok. I tak oto poprzez refleksj? nad tym co by?o, identyfikowanie problemów dnia codziennego, przeszli?my do tego co nas czeka w przysz?o?ci. A ona, jak wskaza? G. Mazurkiewicz zale?y od nas. Nasze miejsce tu i teraz mo?emy okre?li? sami pos?uguj?c si? teoretycznym paradygmatem transformacji wskazuj?cym, i? mo?e to by? transformacja od l?ku przed pora?k? do innowacji i podejmowania ryzyka, od koncentracji na stabilno?ci do stara? o równowag? mi?dzy kontynuacj? a zmian?, od uczenia si? jednostek do uczenia si? organizacyjnego, od decyzji podejmowanych przez administratorów do kolektywnych decyzji, od celów bliskich do ci?g?ego doskonalenia…… W którym punkcie kontinuum jeste?my teraz?          

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1