Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkania wprowadzaj?ce dla wizytatorów d/s ewaluacji
14 marca 2011

„Zróbmy sobie raj” – trawestuj?c tytu? ksi??ki M. Szczyg?a zaapelowa? do uczestników dr Grzegorz Mazurkiewicz w wyk?adzie wprowadzaj?cym do IV cyklu spotka? dla wizytatorów ds. ewaluacji, który rozpocz?? si? 9 III 2011 w Przegorza?ach w Krakowie. Przedstawi? trudny proces zmiany, jaka si? dokonuje, w której ewaluacja jest tylko narz?dziem - ”Nam chodzi o zmian? edukacji, zmian? spo?eczn?, a w tym rola wizytatora postrzegana jest, jako bycie doradc?, trenerem, konsultantem, badaczem”. Mówi?c o programie zaakcentowa? trzy g?ówne sprawy: dyskusja nad wymaganiami pa?stwa wobec szkó? i placówek; praca nad procedurami z wykorzystaniem dotychczasowego do?wiadczenia wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkó? i placówek z naciskiem na dialog i komunikacj?; budowanie narz?dzi badawczych i systematyczna ich korekta uwzgl?dniaj?ca dynamicznie zmieniaj?c? si? rzeczywisto??. G. Mazurkiewicz wyrazi? nadziej?, ?e ewaluacja b?dzie dla szkó? „pretekstem do my?lenia, refleksji, do k?ótni, by podejmowa? dobre decyzje”, a wizytatorzy, jako forpoczta sprawi?, ?e szko?y naucz? si? podejmowa? decyzje na podstawie informacji. Korzystaj?c z ponad rocznego do?wiadczenia funkcjonowania programu i badania ewaluacyjnego przedstawi? na zasadzie przeciwstawnych si? czynniki sprzyjaj?ce rozwojowi: przekonanie, ?e warto prowadzi? ewaluacje; uwzgl?dnienie ró?nych perspektyw; zaanga?owanie wielu partnerów;  odpowiednie postawy i przygotowanie; ludzie my?l?cy i sk?onni do uczenia si?; i utrudniaj?ce jego rozwój: biurokratyczna tradycja i nierówne relacje; stereotypy i stosowany j?zyk; trudno?? analiz i porówna?; rywalizacja i strategie obronne; ludzie skupieni na „przetrwaniu ewaluacji” .
      Sesj? plenarn? zamkn?? wyk?ad prof. H. Mizerka, który jak zwykle prowokowa? i zmusza? do refleksji. Pomimo, ?e uzna? zwi?zek nadzoru i ewaluacji, jako „ ma??e?stwo podwy?szonego ryzyka” to podkre?li? warto??, jaka jest w ró?nicy pomi?dzy tymi stronami. Prezentowa?- poparte przyk?adem szkockiej szko?y- przyk?ady ewaluacji, która jest „ map? drogow?”. Mówi?, ?e g?ówne pytania, na które chcemy szuka? odpowiedzi to: jak pracujemy?, jak gromadzimy wiedz? o naszej pracy?, co zamierzamy z t? wiedz? zrobi??.
Dla wizytatorów i dyrektorów uczestnicz?cych w wyk?adzie to pocz?tek drogi. Dobrze, ?e b?d? j? przechodzi? ze sprawn? nawigacj?, jak? zapewniaj? trenerzy i eksperci w tym programie. Cztery dni pierwszego spotkania to czas na poznanie podstawowych za?o?e? programu i znalezienie si? w roli ewaluatora. Du?o refleksji i rozmów o warto?ciach. Na kolejnych spotkaniach krok po kroku kuchnia ewaluacyjna.

Jeszcze w marcu (22-25III)  rozpocznie si? drugie spotkanie wprowadzaj?ce wizytatorów d.s ewaluacji. Cele i program przewidziany ten sam, jednak zawsze refleksje i dyskusje w grupach nadaj? ka?demu spotkaniu niepowtarzalny charakter.Wymiana do?wiadcze? i uczenie si? od siebie, a tak?e dzielenie sie uwagami na temat projektu to warto?? dodana na ka?dym spotkaniu.Kandydaci na wizytatorów d.s ewaluacji maj? mo?liwo?? wymiany pogladów poza spotkaniami . Uruchomione jest forum dyskusyjne www.forum.npseo.pl . Zach?camy do rozmów i dzielenia si?.                                                                                    

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1