Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Troch? liczb przed kolejnym spotkaniem wizytatorów d/s ewaluacji i dyrektorów szkó? i placówek
1 marca 2011

9 marca 2011 rozpoczyna si? spotkanie pod nazw? "Szkolenie wprowadzaj?ce dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów. Wymagania pa?stwa wobec szkó?. Funkcjonowanie systemu Ewaluacji O?wiaty". Po roku funkcjonowaniu programu uczestnicy przetestuj? nieco ”przewietrzone” -dzi?ki zebranym informacjom zwrotnym - sesje i narz?dzia badawcze. Mamy nadziej? pochyl? si? nad wymaganiami pa?stwa wobec szkó?,  by jeszcze lepiej rozumie? ich istot? i sposób badania.
W oczekiwaniu na kolejne ciekawe refleksje z dyskusji warsztatowych warto u?wiadomi? sobie równie? w liczbach ile za nami. Dotychczas zrealizowane by?y 3 cykle szkoleniowe, na których zosta?o przeszkolonych 269 wizytatorów ds. ewaluacji i 97 dyrektorów(, których placówki zbadano we wszystkich obszarach).Przeprowadzonych zosta?o 733 ewaluacji. W ramach problemowych: 249 dotycz?ce obszaru efekty, 391 dotycz?ce obszaru procesy. Przeprowadzonych by?o 5 regionalnych konferencji: we Wroc?awiu, Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie, Olsztynie.
Powsta?y 3 publikacje dotycz?ce ewaluacji: Konteksty, Odpowiedzialno??, Autonomia.
Odby?y si? 4 wizyty studyjne wizytatorów d/s ewaluacji: w Reading, Leiden, Dublinie i Bukareszcie, 7 cyklów szkoleniowych dla dyrektorów szkó? i placówek w Otwocku. Seminarium ?rodowisk akademickich i o?wiatowych i wiele spotka? z przedstawicielami JST.

O tym, co przed nami b?dziemy informowa? na bie??co w aktualno?ciach!

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1