Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Seminarium ?rodowisk akademickich i o?wiatowych
26 stycznia 2011

W dniu 25 stycznia w O?rodku Rozwoju Edukacji odby?o si? seminarium „Ewaluacja w edukacji- perspektywy”. W pierwszej cz??ci seminarium po przywitaniu go?ci przez dyrektora ORE Pani? Joann? Berdzik i po wyst?pieniu Pani Minister Krystyny Szumilas, koordynator projektu dr Grzegorz Mazurkiewicz z Uniwersytetu Jagiello?skiego przedstawi? ide? i za?o?enia realizowanego projektu wzmocnienia efektywno?ci nadzoru pedagogicznego i oceny, jako?ci pracy szkó?. Zaprezentowa? dotychczasowe dzia?ania i ich efekty oraz plany na przysz?o??.Dr Bart?omiej Walczak z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi? system ewaluacji o?wiaty - przyj?t? metodologi? bada? oraz skal? i jako?? pozyskiwanych informacji. Grzegorz Mazurkiewicz podkre?li? znaczenie wsparcia ?rodowiska naukowego i wspó?pracy ?rodowisk zwi?zanych z edukacj?. Zach?ca? do wymiany do?wiadcze?, wiedzy i uruchamiania wyobra?ni ewaluacyjnej w doskonaleniu systemu a tym samym budowania spo?ecze?stwa wiedzy. Zaprezentowa? przyk?adowe wyniki ewaluacji zewn?trznych i zach?ca? do korzystania z tworzonej bazy danych o funkcjonowaniu edukacji, wykorzystywania w badaniach, analizach, publikacjach i innych formach dzia?alno?ci naukowej oraz publikowania w ramach projektu tekstów, opracowa?, ekspertyz itp.

         W drugiej cz??ci spotkania odby? si? panel dyskusyjny, na którym g?os zabierali miedzy innymi: Dr hab. Micha? Federowicz Dyrektor Instytutu Bada? Ewaluacyjnych, Dr Stefan Wlaz?o z Dolno?l?skiej Szko?y Wy?szej, Dr S?awomir Krzycha?a z Dolno?l?skiej Szko?y Wy?szej. Moderatorem panelu by?a Beata Ci??ka z Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.Podczas dyskusji uczestnicy konferencji zwracali uwag? na potrzeb? uporz?dkowania pojawiaj?cych si? na konferencji i w ró?nych mediach informacji w kontek?cie zada? systemowych. Wyra?ali niepokój o korzystanie z wyników ewaluacji przez administracj? lokaln? i podejmowanie decyzji o likwidacji szkó? bez uwzgl?dnienia jej wyników. Sygnalizowali obawy o unifikacj? procesu ewaluacji spowodowan? okre?leniem wymaga? i dok?adn? procedur? ewaluacji zewn?trznej ??cznie z okre?leniem pyta? zadawanych respondentom, gdy tymczasem powinno si? ka?dorazowo opracowa? koncepcj? i zakres wspó?pracy wizytatora ze szko??. Równie? obaw? o niezale?no?? wizytatorów ds. ewaluacji, gdy b?d? pracownikami systemu edukacji o trudno?? pogodzenia sprzecznych interesów odbiorców ewaluacji- szko?y, MEN, administracji lokalnej, rodziców. W?ród g?osów praktyków zwi?zanych z edukacj? – niestety zabrak?o w wyst?pieniach z sali przedstawicieli ?rodowisk akademickich- by?a te? wypowiedz Pani Dyrektor szko?y poddanej ewaluacji zewn?trznej, która podkre?li?a uruchomienie w jej szkole z refleksji nauczycieli i wspólnych debat dotycz?cych, jako?ci realizowanych dzia?a? zarówno po ewaluacji jak i w czasie jej trwania. Do wypowiedzi odnie?li si? Grzegorz Mazurkiewicz, Joanna Berdzik i paneli?ci.
         W kolejnej cz??ci konferencji Panowie Profesorowie Henryk Mizerek i Leszek Korporowicz w dyskusji o pi?tej generacji ewaluacji zach?cali do refleksji, nad jako?ci? w edukacji, przysz?o?ci? edukacji (równie? w kontek?cie zmian ustawowych w szkolnictwie wy?szym) oraz nad warto?ciami ewaluacji w spo?ecze?stwie wiedzy. Przestrzegali przed redukcj? strategii ewaluacyjnych do diagnostyczno- kontrolnych i s?ab? promocj? strategii pro-rozwojowych. Podkre?lali konieczno?? integracji warto?ci ewaluacji i wskazywali na niebezpiecze?stwa, jakimi s?: nadprodukcja standardów, fetyszyzacji pomiaru, skróty procesualne i metodologiczne.
       Uczestnicy spotkania wyra?ali zadowolenie z udzia?u w seminarium i nadziej?, ?e jest to zapowied? kolejnych debat z udzia?em ró?nych ?rodowisk zwi?zanych z edukacj? zarówno na poziomie o?wiaty jak i szkolnictwa wy?szego. Koordynator projektu dr Grzegorz Mazurkiewicz zapewni? o potrzebie pozyskiwania opinii i zach?ca? do wsparcia realizowanej zmiany a tak?e ·o gotowo?ci spotykania si? w ró?nych gremiach, uruchamiania wspó?pracy i dialogu, w oparciu o ró?ne potrzeby, oczekiwania i do?wiadczenia ró?nych ?rodowisk, czego dowodem jest mi?dzy innymi sk?ad osób zaanga?owanych w realizacj? projektu.

Ca?o?? sprawozdania w materia?ach informacyjnych.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1