Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkanie z mistrzem-Kraków 15.12.2010
20 grudnia 2010

Okazj? do pog??bienia wiedzy z zakresu ewaluacji by?o spotkanie zespo?u projektu z profesorem MacBeath'em ?wiatowej rangi ekspertem w tej dziedzinie.Zaj?cia mia?y charakter zarówno roboczych prac jak i wyk?adu dla ca?ego zespo?u projektu. Profesor przytacza? dane, które u?wiadamia?y miejsce szko?y w procesie zdobywania wiedzy i umiej?tno?ci przez uczniów. Dowiedzieli?my si?, ?e jedenastoletni ucze? 900 godzin rocznie sp?dza w szkole, a 1934 godziny w ?wiecie wirtualnym.
Jak ucz? si? dzieci?Jak ucz? si? nauczyciele?Jak ucz? si? szko?y?Od tak zadanych pyta? profesor przeszed? do pokazania ró?nych aspektów procesów uczenia si? i zbierania na ten temat danych. Jak poprowadzi? ten proces by umiej?tnie dobra? zadanie ( challenge) do umiej?tno?ci( skills) i uzyska? ten po??dany rezultat (flow).Budowanie klimatu wspomagaj?cego uczenie si?- zdaniem MacBeath'a -  to nie tylko nauczyciel i jego metody, ?rodowisko rówie?nicze z jego wp?ywem, dom rodzinny, ale tak?e przestrze? do uczenia si?. Badania pokazuj?, ?e uczniowie najlepiej ucz? si? na wycieczkach a mimo to wi?kszo?? zaj?? odbywa si? w klasach.Refleksja i samoocena jest tu kluczem do poprawy, jako?ci nauczania i uczenia si?. Przekonanie o tym nauczycieli jest kluczowym zadaniem w drodze do modernizacji nadzoru pedagogicznego. Jeste?my na pocz?tku tej drogi i dobrze, ?e mamy takiego przewodnika.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1