Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Ostatnie spotkanie III cyklu.
5 grudnia 2010

W zimowej aurze 2-3 XII grudnia w Krakowie ponad 100 wizytatorów III cyklu szkoleniowego podsumowywa?o wiedz? i umiej?tno?ci. W czasie zaj?? uczestnicy poddali refleksji ostatni? aktywno?? procedury ewaluacyjnej: spotkanie w radach pedagogicznych, prezentacj? raportu, dyskusj? z nauczycielami nad przedstawionymi wnioskami. Wizytatorzy ds. ewaluacji podsumowali równie? swoj? dotychczasow? wspó?prac? w zespo?ach, okre?lili mocne strony „zawodowego duetu” wskazali trudno?ci, jakie mog? pojawi? si? w czasie takiego sposobu pracy.

Sporo czasu po?wi?cili dyskusji na temat najwy?szego poziomu spe?niania wymaga? stawianych przez pa?stwo szko?om i placówkom. Podali przyk?ady argumentów wskazuj?ce, ?e badane przez nich placówki podejmuj? oryginalne, skuteczne dzia?ania, którymi mog?yby si? podzieli? z innymi szko?ami. Problem czasu, który mieli wizytatorzy na napisanie raportu rozgrzewa? dyskusje w kuluarach.

W wyk?adzie podsumowuj?cym koordynator projektu dr Grzegorz Mazurkiewicz wskaza? na zagro?enia, ale i na szanse programu.Uczestnicy otrzymali z r?k koordynatora projektu i przedstawicielki ORE Ewy Dudek za?wiadczenia uprawniaj?ce do prowadzenia bada? w szkole.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1