Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Kraków 26-29 pa?dziernika 2010-szkolenie wizytatorów d.s ewaluacji. G?ówny cel-analiza danych zebranych w szko?ach i placówkach!
29 pa?dziernika 2010

Przez kilka dni uczestnicy nabywali umiej?tno?ci potrzebne do napisania dobrego, rzetelnego raportu. Tematem wi?kszo?ci sesji by?a analiza jako?ciowa i ilo?ciowa danych. Tu wizytatorzy musieli wykaza? si? talentem analitycznym i wykorzysta? maksymalnie informacje zebrane w szko?ach i placówkach.

Doceniamy zalety platformy-mówili wizytatorzy, gdy wpisywane dane uk?ada?y si? w logiczny opis.

Pojawi?y si? tak?e tematy przewijaj?ce si? przez wszystkie szkolenia. Refleksja nad rol? wizytatora pozwala?a utrwala? w?a?ciwe, profesjonalne postawy, a zasady w?a?ciwie udzielanej informacji zwrotnej dobrze przygotowa? si? do publicznej prezentacji raportu. Debata oksfordzka by?a znakomitym ?wiczeniem kultury dyskusji i w?a?ciwej argumentacji.

Zespo?owa praca pod okiem ekspertów i opiekunów przynios?a wymierne efekty. W wi?kszo?ci wizytatorzy wyje?d?ali z cz??ciowo napisanymi raportami. Jeste?my dobrze przygotowani do napisania dalszej cz??ci raportów –mówili wizytatorzy na sesjach podsumowuj?cych spotkanie. Czy tak jest b?dziemy mogli si? przekona? czytaj?c raporty z ewaluacji szkó? i placówek.

W listopadzie (17-20 XI 2010) ostatnie spotkanie tego cyklu. Do zobaczenia w Krakowie

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1