Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
9. Zarzadzanie szkoła lub placówką służy jej rozwojowi.
Charakterystyka wymagania:
Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na zapewnieniu warunków organizacyjnych odpowiednich do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Podejmuje się działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi szkoły lub placówki. W szkole lub placówce są ustalane i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Konceptualizacja badania - zobacz jak będzie badana Twoja szkoła w tym wymaganiu
Uzasadnienie istoty wymagania

Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji, w tym placówek oświatowych, jest zarządzanie, które służy jej rozwojowi. Efektywni dyrektorzy działają celowo, zatrudniając dobrych nauczycieli, budując wspólne rozumienie głównego celu pracy, dzieląc się odpowiedzialnością i angażując nauczycieli w proces podejmowania decyzji po to, aby wszystkie działania podejmowane w szkole były skoncentrowane na uczeniu się. Chodzi o to, aby dyrektor był zdolny do wspierania uczących się społeczności w rozwoju, ułatwiając realizowanie uzgodnionych celów. Rolą dyrektora jest również stworzenie warunków do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, inspirowanie, zachęcanie i , wreszcie, współdziałanie z nauczycielami w różnych sprawach dotyczących szkoły,

Ważnym zadaniem dyrektora, o ile nie najważniejszym, jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Przymiotnik dodany do słowa nadzór określa zakres jego działania i wskazuje, że przedmiotem nadzoru jest wychowanie i wykształcenie człowieka. W praktyce szkolnej nadzór pedagogiczny sprawowany jest w formie ewaluacji, kontroli, monitorowania i wspomagania. Efektem sprawowanego nadzoru powinny być wnioski, w oparciu o które będą podejmowane decyzje dotyczące m.in. zapewnienia ciągłego rozwoju, poprawy warunków kształcenia, wychowania i opieki, osiągania celów określonych w podstawie programowej, podnoszenia kompetencji nauczycieli.

Nadzór powinien prowadzić też do wykorzystywania aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i innych nauk pokrewnych, sprzyjać uspołecznieniu szkoły, zarówno w aspekcie współdecydowania podmiotów związanych ze szkołą, jak i budowania sieci wsparcia w lokalnym środowisku. Nadzór pedagogiczny, podobnie jak wszystkie analizy, powinien czemuś służyć. Inaczej jest marnowaniem czasu i potencjału, również naszych działań, bo co z tego, że w ewaluacji zdiagnozowane zostaną słabsze obszary pracy szkoły, skoro nie wynikną z tego żadne działania? Niewątpliwie, celem każdego nadzoru jest wzrost jakości. We wzorcowym schemacie działania nadzorcze łączą z rozwojem szkoły następujące ogniwa: diagnoza – wniosek – planowanie – działanie – monitoring (korekta działań) – zmiana – rozwój.

Co mieści się w wymaganiu?
  1. Budowanie potencjału rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych dzięki prowadzonej polityce kadrowej.
  2. Kreowanie rzeczywistości szkolnej /przestrzeni, wyposażenia/ w perspektywie realizacji bieżących zadań i wyzwań przyszłości.
  3. Celowy rozwój szkoły lub placówki, w którym istotną, określoną rolę odgrywają różne podmioty życia szkolnego.
  4. Tworzenie warunków do realizacji wszystkich pozostałych wymagań.
Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

Zarządzanie szkołą spoczywa na barkach dyrektora i z jego perspektywy jest oceniane i opisywane. Zarządzanie służące rozwojowi szkoły zakreśla szeroki horyzont działań. Budowana dzięki działaniom dyrektora wspólnota szkolna lepiej może diagnozować potrzeby szkoły wynikające z dnia dzisiejszego i nadchodzących zmian. Z brzmienia wymagania wynika tworzenie warunków do realizacji zadań szkoły, a więc do wypełniania konkretną treścią wszystkich pozostałych wymagań państwa wobec szkół. Zwłaszcza zaangażowanie nauczycieli i delegowanie uprawnień, aby w szkole mogli rozwijać umiejętności liderów edukacyjnych.

Rozwijanie autorefleksji w procesie zarządzania i wynikającej z tego odpowiedzialności za kierowanie szkołą, pozwoli uniknąć przerzucania odpowiedzialności na innych i uzasadniania niemożności czynnikami zewnętrznymi.

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1