Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
6. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki
Charakterystyka wymagania:
Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach. Szkoła lub placówka współpracuje z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
Konceptualizacja badania - zobacz jak będzie badana Twoja szkoła w tym wymaganiu
Uzasadnienie istoty wymagania

Prowadzenie skutecznych działań edukacyjnych i wychowawczych wymaga współdziałania szkoły (nauczycieli) i rodziców. Ważną rolę mogą w tym względzie odegrać partnerskie relacje, których budowanie wymaga ze strony szkoły tworzenia możliwości do kontaktowania się (komunikowania się) rodziców z nauczycielami i osobami odpowiedzialnymi za kierowanie szkołą (lub placówką). Sytuacje te można wykorzystać do zbierania opinii o własnym (szkoły) działaniu (informacji na temat pracy szkoły i realizowanego w niej procesu edukacyjnego), jak również do informowania rodziców o swoich intencjach i celach. Partnerstwo może również zakładać angażowanie rodziców do podejmowania decyzji dotyczących szkoły, począwszy od informowania o swoich zamierzeniach, przez konsultacje dotyczące ważnych problemów, po uczestnictwo rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły (między innymi w ramach określonych statutem kompetencji rodziców: rady szkoły, rady rodziców). Ważnym wymiarem partnerstwa jest przekazywanie rodzicom informacji o rozwoju ich dzieci oraz wspieranie „nieprofesjonalnych” wychowawców w ich działaniach. Wszystkie badania dowodzą, że o sukcesie edukacyjnym uczniów w dużym stopniu decyduje wsparcie otrzymywane w domu rodzinnym. Słusznie więc zadaniem szkoły jest pozyskanie rodziców do współpracy i danie im poczucia współodpowiedzialności za efekty pracy.

Jednym z zadań szkoły jest taka współpraca z rodzicami, której celem jest m.in. ujednolicenie kierunków oddziaływań, wyrównywanie szans edukacyjnych czy też poznanie i sprostanie oczekiwaniom środowiska ucznia. Tak więc logicznym wydaje się, że aby móc podołać tym zadaniom i osiągnąć założone cele, należy włączyć rodziców w życie szkoły i dać im możliwość wypowiadania opinii o jej funkcjonowaniu. Wydaje się, że w szkołach istnieją po temu rozliczne okazje: najczęściej podczas zebrań z rodzicami, rozmów z nauczycielami, uroczystości szkolnych i klasowych, ale tez poprzez zorganizowane badania ankietowe czy wywiady. Ważne, aby podczas wymienionych sposobów wyrażania opinii przez środowisko rodzinne ucznia panował klimat, który wpływa na otwartość, szczerość, zaufanie. Dużo w tym względzie zależy od szkoły. Istotne znaczenie dla tworzenia klimatu szczerości ma miejsce i czas prowadzenia rozmów, a także ich forma. Ważne jest, aby wybrać taki sposób, który zagwarantuje szeroki udział rodziców w tym procesie. Wszystko zależy zatem od rozpoznania preferowanych sposobów wyrażania własnego zdania na temat pracy szkoły. Jeżeli rodzice będą czuli, że ich opinie mają istotny wpływ na rozwój dziecka, wówczas będą chętnie dzielić się uwagami, dobrowolnie i świadomie współpracować, realizując ustalone wspólnie z wychowawcą cele, metody i formy oddziaływań na dziecko.

W wymaganiu tym chodzi o jeden z wyraźnie zaznaczających się kierunków przemian, jakie mają miejsce w naszym systemie oświaty. Polega on na wzroście udziału rodziców w kreowaniu szkolnej rzeczywistości, w decydowaniu o istotnych sprawach szkoły. Warunkiem koniecznym jest pozyskanie rodziców do współpracy na rzecz wsparcia rozwoju dzieci. Tak zorganizowana, świadcząca o partnerstwie, współpraca z rodzicami pozwoli prawidłowo kształtować osobowość ucznia i wyposażać go w niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

Co mieści się w wymaganiu?
  1. Potrzeba obecności rodziców w szkole.
  2. Zmieniająca się rola, zmieniający się charakter tej obecności.
  3. Potrzeba zaangażowania rodziców w procesy edukacyjno-wychowawcze i podejmowanie decyzji dotyczących tego, co się w szkole dzieje.
  4. Oczekiwana współpraca z rodzicami rozumiana, jako współdecydowanie (więc też współodpowiedzialność) za to, co się dzieje w szkole.
  5. Wymaganie, aby szkoła stwarzała przestrzeń do zaangażowania rodziców, podejmowała działania, by dzielić się odpowiedzialnością i władzą.
Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

Poddawać można w wątpliwość wiele istniejących w szkole modeli współpracy z rodzicami. Bez rzeczywistego, partnerskiego zaangażowania rodziców szkoła pozostaje odizolowaną instytucją, w której przechowywane są dzieci. Szkoła jest jednak elementem życia społecznego i dlatego nie może być wyizolowana. Jako instytucja jest też odpowiedzialna za to, żeby budować relacje z rodzicami w imię dobra dzieci – niezależnie od tego, jacy oni są.

Standardowo, szkoły bardziej skupiają się na tym, jakie postawy przyjmują rodzice wobec szkoły, a nie na tym, co zmienić we własnych działaniach, aby uzyskać poprawę jakości tej współpracy. Rzeczywistość często rozbija się o różne oczekiwania dotyczące zaangażowania rodziców. Brak czasem – po obu stronach – empatii i pozytywnego nastawienia do rozmowy. Nie chodzi o to, by był jeden model zaangażowania i współpracy, ale by był on świadomie, w dialogu wypracowany przez szkołę i rodziców w danej szkole. Inicjatywa powinna być po stronie szkoły, wszak wymagania kierowane są do szkół.

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1