Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
Charakterystyka wymagania:

Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne – w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań – które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb – modyfikuje. Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce są ustalone i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców.

Konceptualizacja badania - zobacz jak będzie badana Twoja szkoła w tym wymaganiu
Uzasadnienie istoty wymagania:

Jednym z podstawowych w arunków prawidłowego procesu uczenia się jest poczucie bezpieczeństwa, sensu i rozumieniaoraz akceptacji tego, co się dzieje w okół nas. Aktywność intelektualna nierozerwalnie w iąże się z psychicznym dobrostanem, dlatego jest istotne, aby instytucje zajmujące się aktywnością intelektualną dbały równieżo klimat, w jakim ta aktywność zachodzi. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju, a świadomość tego, jak w ażne jest przestrzeganie reguł, decydujeo sukcesie grup. Wymaganie to jest w ażne dla rozwoju społeczeństwaobywatelskiego, angażowaniaobywateli w konstruowanie demokratycznego ładu społecznego i przestrzegania ustaleń.

Wartością nazywane jest w szystko co cenne, godne pożądania lub wyboru.  aspekcie wychowania definiuje się w artość jako coś, co ma znaczenie dla człowieka, co nadaje sens jego poczynaniom, co stanowi cel ludzkich dążeń. Za podstawowe w artości społeczeństwa demokratycznego uznawane są: w olność, równość, sprawiedliwość. Katalog cnótobywatelskich może być bardzo długi. Jednak najczęściej za cnotyobywatelskie uważane są: dyscyplina w ewnętrzna,odpowiedzialność, tolerancja i aktywność społeczna. Społeczeństwo demokratyczne i obywatelskie stwarza w iele możliwości działania. Są to m.in.: działalność w ramachorganizacji społecznych i samorządowych, udział w aktach wyborczych, referendach, w olontariat i działania charytatywne.

Zakładając, że demokracja jest formą sprawowania w ładzy w oparciuo wolę w iększości, w szkole powinny być tworzone w arunki do samorządności i uczestnictwa w procesie kształcenia, tworzeniaobowiązujących norm,oceniania. Warto, aby normy, zasady nie były narzucone, tylko w spólnie wypracowane z udziałem w szystkich zainteresowanych: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Szkołęobowiązuje posiadanie programu wychowawczego- profilaktycznego, który ma pomóc w wyznaczaniu kierunkówoddziaływań wychowawczych. Jednak istotą jest realizacja tych działań i to, żeodpowiadająone na potrzeby konkretnych uczniów i środowiska, w którym żyją. Ważne jest w słuchanie się szkoły w głos rodziców, którzy powinni realnie w pływać na kształt programu.
Bezpieczeństwo dziecka/ucznia w szkole/placówce stało się wyznacznikiem tego, czy dana szkoła/placówka sprawnie realizuje swoje zadania, czy jest postrzegana, zwłaszcza przez rodziców, jako szkoła przyjazna dla ich dzieci. Często zdarza się, że nawet drobny incydent może stać się dla ucznia zdarzeniem bardzo istotnym, zaburzającym jego poczucie bezpieczeństwa. Stąd też dlaoceny bezpieczeństwa bardzo istotne jest również zwrócenie uwagi na tzw. głos mniejszości.

Co mieści się w wymaganiu?
  1. Szkoła jako mała społeczność, w której dziecko może doświadczać różnych ról społecznych.
  2. Budowanie świadomości roli społecznej u uczniów jako fundamentu świadomego społeczeństwaobywatelskiego.
  3. Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia w obec innego.
  4. Organizowanie różnego rodzaju debat i dyskusji. Podkreślanie roli dialogu społecznego, prowadzącego do konsensusu w życiu lokalnej i globalnej społeczności.
  5. Otwarcie przestrzeni szkolnej na inicjatywy i działania uczniowskie związane z potrzebą ustalania norm, zasad, kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa i akceptacji.
  6. Przeciwdziałanie specyficznym dla grup dziecięcych i młodzieżowych w szelkim formom wykluczenia.
Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?

Wymaganie dotyczące respektowania norm społecznych w szkoleokazuje się wyzwaniem tam, gdzie należy przekroczyć pierwszą intuicję w iążącą treść wymagania po prostu z kształtowaniem i z zachowywaniem dobrychobyczajów.

Wyzwaniem jest sposób kształtowaniaowychobyczajów. Lektura charakterystyki wymagania kieruje nasza uwagę na dwa trudne w realizacji aspekty. Po pierwsze postawy uczniów buduje się przez działania, a nie przez słowa. Program wychowawczo - profilaktyczny nieopiera się zatem na pogawędkach i kazaniach, lecz na doświadczaniu znaczenia w ierności takim lub innym w artościom w praktyce. Stąd silne akcentowanie „działań wychowawczych i profilaktycznych” w treściomawianego wymagania. Po w tóre – rzeczoczywista, ale jak wynika z dotychczasowych badań ewaluacyjnych w cale nie powszechna – nauczyciel wychowuje w łasnym przykładem. Wychowanie zatem polega na wychowywaniu siebie naoczach innych.

Drugie wyzwanie to ulokowanie norm społecznych w kontekście „wzajemnego szacunku i zaufania”. Realizacja zadań wychowawczych szkoły powiedzie się tylko w ówczas, gdy przedmiotem zabiegów pedagogów będzie równoległe budowanie pogłębionych relacji z wychowankami.

strona główna | powrót

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1