Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Uczniowie są aktywni
Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim:
Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.
Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym:
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą.
Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego.
Konceptualizacja badania - zobacz jak będzie badana Twoja szkoła w tym wymaganiu
Uzasadnienie istoty wymagania
Warunkiem niezbędnym do uczenia się i budowania wiedzy jest autentyczne zaangażowanie. Osób uczestniczących w tym procesie – niemożliwe jest prowadzenie procesu edukacyjnego bez aktywności uczących się. Z tego powodu wyzwaniem dla szkół (i placówek) jest tworzenie warunków, w jakich uczniowie są aktywni w trakcie procesu edukacyjnego, a zdobywanie wiadomości i umiejętności jest dla nich powodem satysfakcji. Szkoła tak naprawdę nie może dobrze funkcjonować bez udziału uczniów, tak jak demokracja bez udziału obywateli. Aktywność uczniów powinna się wiązać z wszelkimi ich działaniami, także z procesem uczenia, wykorzystywanymi metodami dydaktycznymi czy organizacją zajęć. Proces uczenia się jest efektywny wtedy, gdy uczący się bierze za niego odpowiedzialność. Można to obserwować w szkołach, w których daje się uczniom prawo i nakłada się na nich obowiązek odgrywania aktywnej roli w życiu szkoły i procesie kształcenia – wzrasta wtedy poczucie własnej wartości i poczucie odpowiedzialności. Zaangażowanie w proces decyzyjny na temat tego, czego i jak się uczymy, bardzo mocno wpływa na poziom uwagi, koncentracji i zainteresowania, a to natomiast przyczynia się do zwiększenia efektywności uczenia się. Ważnym elementem pracy szkoły jest wspieranie uczniów w podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach wpływających na ich wszechstronny rozwój (intelektualny – akademicki, społeczny, osobowościowy). Wymaganie to podkreśla, że rezultatem pracy nauczycieli są też postawy uczących się wobec procesu uczenia się.
Teksty:
Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”


Szkoła nie może dobrze funkcjonować bez aktywności uczniów, podobnie jak demokracja - bez uczestnictwa obywateli. Ale kompetencji społecznych i obywatelskich nie da się zdobyć słuchając, gdy o nich mówi nauczyciel. Aby je w sobie wykształcić, trzeba naprawdę coś robić – samodzielnie, w małych zespołach, z całą klasą, z uczniami z innych klas. To w szkole młodzi ludzie uczą się współdziałania, planowania zadań i odpowiedzialności za ich wykonanie. To właśnie szkoła stanowi główną scenę życia publicznego, gdzie mogą przygotować się do pełnienia obywatelskich ról, które wszyscy (bez wyjątku!) będą w mniejszym lub większym zakresie pełnić.

więcej tutaj

Alicja Pacewicz - "Dlaczego aktywność uczniów jest cenna?"

Kultura tworzenia pod hasłem "mogę"
http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/2090-kultura-tworzenia-pod-haslem-qmogeq
Co mieści się w wymaganiu?
 • Aktywność:
  • nakierowana na proces uczenia się uczniów, różnorodny kontekst (osobisty, grupowy, wspólnotowy, szkolny, środowiskowy, lokalny, globalny).
  • która mocno wiąże się z koncepcją pracy szkoły i która pozwala przejmować uczniom odpowiedzialność za własne działania i rozwój.
 • Wpływ uczniów na organizację procesu uczenia się.
 • Kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości, wspierającej tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego.
 • Nasilenie kontaktów szkoły z otoczeniem – poprawa jakości życia w środowisku lokalnym.
 • Transmisja wzorów zachowań do środowiska rodzinnego.
 • Odpowiedź na wyzwania kulturowe współczesności – aktywność jako źródło sensu.
 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych.
 • Współpraca uczniów w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego.
Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?
Wyzwaniem jest redefinicja pojęcia „inicjatywy uczniowskie”. W szkołach inaczej rozumiana jest aktywność uczniów – definiuje się ją przez uczestnictwo, nie poprzez inicjatywy. A właśnie inicjatywy uczniowskie wyraźnie podkreślane są w perspektywie tego wymagania, jak i powiązanego z nim: „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”. Brak wyraźnie widocznych inicjatyw uczniowskich jest prawdziwym wyzwaniem dla szkół ze względu na dominującą pozycję nauczyciela zarówno podczas lekcji, jak i w perspektywie planowania wydarzeń i uroczystości szkolnych. Dominacja inicjatyw nauczycielskich łatwo doprowadzić może do sytuacji, w której uczniowie nie podejmują odpowiedzialności za działania w szkole, nastawieni są natomiast na jej niekonstruktywną krytykę.
Analiza wyników ewaluacji wymagania
Literatura i dodatkowe materiały
Prezentacja: "Angażowanie uczniów w globalnej klasie: Nauczyciele kierujący procesem uczenia się"., Tony Townsend (link do PDF)

Edukacja z ducha czasu, czyli idea wolności w szkołach waldorfskich. , Adam Winiarczyk (link do PDF)

Polaris Charter Academy.Single Campus Charter Renewal 2011 - 2012., Roel Vivvit, Michelle Navarre (link do PDF)

Co zrobić, aby uczniom się chciało?., Krystyna Gęsiak-Piątkowska (link do PDF)

Tutoring jako forma wsparcia ucznia w rozwoju osobistym., Lilianna Zabierowska (link do PDF)

Zobaczyć możliwości. Uwagi o ewaluacji uczniowskiej samorządności. (Artykuł powstał na zamówienie Koalicji na rzecz samorządności uczniowskiej. Finansowane ze środków Fundacji Batorego.), A. Pawlicki (link do PDF)

„Uczniowie są aktywni”? Analiza wymagania, Marcin Jewdokimow (link do PDF)

Film o tym wymaganiu - zobacz

Przykłady dobrych praktyk

Liceum Ogólnokształcące; Piaseczno:Aktywność uczniów drogą do szkoły przyszłości

Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie: Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkole na podstawie analizy zapotrzebowania. Realizacja projektu „Szkoła Odkrywców Talentów”

ZPGiSP w Leźnie:Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z uczniami chcącymi podnieść wyniki w nauce

Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie: Realizacja innowacyjnych działań edukacyjnych pod hasłem "Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga" 

Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle : Akcja edukacyjno - artystyczna PATULISKO

strona główna | powrót

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1