Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Zarzadzanie szkoła lub placówką służy jej rozwojowi.
Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim:
Zarzadzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli, innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki.
Dyrektor szkoły lub placówki podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb.
Zarzadzanie szkołą lub placówką sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.
Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym:
Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań.
W procesie zarządzania, na podstawie wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi szkoły lub placówki.
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.
Konceptualizacja badania - zobacz jak będzie badana Twoja szkoła w tym wymaganiu
Uzasadnienie istoty wymagania
Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji, w tym placówek oświatowych, jest zarządzanie, które służy jej rozwojowi. Efektywni dyrektorzy działają celowo, zatrudniając dobrych nauczycieli, budując wspólne rozumienie głównego celu pracy, dzieląc się odpowiedzialnością i angażując nauczycieli w proces podejmowania decyzji po to, aby wszystkie działania podejmowane w szkole były skoncentrowane na uczeniu się. Chodzi o to, aby dyrektor był zdolny do wspierania uczących się społeczności w rozwoju, ułatwiając realizowanie uzgodnionych celów.
Co mieści się w wymaganiu?
  • Budowanie potencjału rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych dzięki prowadzonej polityce kadrowej.
  • Kreowanie rzeczywistości szkolnej /przestrzeni, wyposażenia/ w perspektywie wyzwań przyszłości.
  • Celowy rozwój szkoły lub placówki, w którym istotną, określoną rolę odgrywają różne podmioty życia szkolnego.
  • Tworzenie warunków do realizacji wszystkich pozostałych wymagań.
Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?
Zarządzanie szkołą spoczywa na barkach dyrektora i z jego perspektywy jest oceniane i opisywane. Wyzwaniem staje się uspołecznianie procesów zarządzania (włączanie w ten proces uczniów, nauczycieli, rodziców). Budowana dzięki takim działaniom wspólnota szkolna lepiej może diagnozować potrzeby szkoły wynikające z dnia dzisiejszego i nadchodzących zmian.

Zarządzanie służące rozwojowi szkoły zakreśla szeroki horyzont działań. Z brzmienia wymagania z pewnością wynika budowanie potencjału grona pedagogicznego. Zwłaszcza zaangażowanie nauczycieli i delegowanie uprawnień, aby w szkole mogli rozwijać umiejętności liderów edukacyjnych.

Rozwijanie autorefleksji w procesie zarządzania i wynikającej z tego odpowiedzialności za kierowanie szkołą, pozwoli uniknąć przerzucania odpowiedzialności na innych i uzasadniania niemożności czynnikami zewnętrznymi.
Literatura i dodatkowe materiały
Kształcenie kontekstualne w zarządzaniu i nauczaniu w Europie. , Japp von Lakerveld (link do PDF)

Zarządzanie dialogiczne w kontekście nowego nadzoru pedagogicznego. , Sławomir Osiński (link do PDF)

Innowacyjny paradygmat dla uczenia się i przywództwa w XXI wieku. , Richard Smith (link do PDF)

Zarządzanie autoewaluacją szkoły , Fiona Christe, Marlene Galashan (link do PDF)

Wdrażanie kluczowych kompetencji oraz zmiana podejścia do przywództwa edukacyjnego , Dr hab. Vilmos Vass, dr Tibor Barath (link do PDF)

Efektywne szkolnictwo i przywództwo transformacyjne dla osiągnięć uczniów w XXI wieku , Dr Judy A. Alston (link do PDF)

Szkoły w zróżnicowanym i skomplikowanym świecie - w jaki sposób zachęcać i wspierać dyrektorów szkół w podnoszeniu osiągnięć uczniów, Dr Robin Precey (link do PDF)

Jak wykorzystać raport z ewaluacji do rozwoju szkoły , Laura Piotrowska, Indira Lachowicz (link do PDF)

Przywództwo edukacyjne - Rola dyrektora w kreowaniu kultury organizacyjnej szkoły , Dr hab. Joanna Michalak, prof. UŁ (link do PDF)

Europejska sieć przywództwa w szkole - co nam może dać ? Jak ją wspierać ? , Tomasz Kasprzak, Olga Wasilewska (link do PDF)

W jaki sposób dyrektorzy szkól mogą wspierać samodzielność oraz odpowiedzialność nauczycieli?. Odpowiedzialność i możliwości dyrektora szkoły w zarzadzaniu radą pedagogiczną. , Ulrich Hammerschmidt (link do PDF)

Jakość w szkole i w przedszkolu , Stefan Wlazło (link do PDF)

Zmieniać szkołę – o zmianie edukacyjnej i roli dyrektora , Krzysztof Durnaś (link do PDF)

Jak rozwijać zdolność szkoły do poprawy jakości kształcenia? – „Świętokrzyski program wspierania rozwoju szkół podnoszących efektywność kształcenia – Razem Łatwiej” – cztery lata doświadczeń. , Bożena Kula (link do PDF)

Demokratyczne zarządzanie szkołą , Beata Kacprowicz (link do PDF)

Krakowska Deklaracja Przywództwa Edukacyjnego (link do PDF)

Film o tym wymaganiu - zobacz

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1