Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim:
Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój.
Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój ucznia.
Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym:
W szkole lub placówce rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym.
Konceptualizacja badania - zobacz jak będzie badana Twoja szkoła w tym wymaganiu
Uzasadnienie istoty wymagania
Korzystanie przez szkołę (placówkę) z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu lub wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i może przynieść wiele pożytku dla rozwoju uczniów. Wykorzystanie zasobów środowiska jest możliwe dzięki nawiązywaniu i rozwijaniu przez szkołę (placówkę) współpracy z działającymi w otoczeniu instytucjami i organizacjami oraz społecznością lokalną. Współpraca może przybierać różną postać, od przekazywania sobie informacji, po wspólne organizowanie przedsięwzięć, i może dotyczyć różnej liczby podmiotów w zależności od potrzeb i bogactwa środowiska lokalnego. Rola szkoły w wielu środowiskach nie sprowadza się jedynie do funkcji uczenia dzieci i młodzieży. Często szkoła staje się też instytucją wpływającą na rozwój potencjału społecznego środowiska, w którym działa. Wymaganie to wynika z przeświadczenia, że zasoby szkoły to za mało, aby skutecznie stawić się czoła wyzwaniom współczesności. Szkoła musi korzystać z zasobów środowiska, jednocześnie dając szansę środowisku na korzystanie z jej zasobów (głównie kapitału intelektualnego).

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”


Roman Dorczak - Modele współpracy szkoły z organizacjami w środowisku lokalnym
Co mieści się w wymaganiu?
  • Kontekst środowiskowy szkoły.
  • Refleksja nad współpracą jako procesem - jak stwarza się przestrzeń do wymiany obopólnej służącej rozwojowi np. czy nauka segregacji śmieci w szkole ma swoją kontynuację w środowisku lokalnym?
  • Zdefiniowanie potencjału szkoły i otaczających ją podmiotów oraz refleksja nad możliwościami właściwego wykorzystania tego potencjału dla dobra obu stron.
  • Kulturotwórcza i animacyjna rola szkoły w środowisku lokalnym.
Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?
Pełny rozwój, przygotowanie do życia nie może się odbywać w warunkach laboratoryjnych – dlatego szkoła powinna korzystać ze zasobów zewnętrznych, aby uczyć aktywności i postaw obywatelskich. Wciąż mało widoczne są inicjatywy uczniowskie w tym obszarze, gdyż współpraca najczęściej wynika z potrzeb szkoły. Zarazem korzystanie z zasobów szkolnych dotyczy najczęściej bazy lokalowej czy wyposażenia, nie zaś potencjału intelektualnego. Wyzwaniem więc staje się uczynienie szkoły animatorem życia kulturalnego w środowisku lokalnym, nie w oderwaniu od jej typowych działań, ale z wykorzystaniem ich w otwarciu na potrzeby środowiska.

Szkoła stać się może miejscem wymiany poglądów i istotnych dla środowiska dyskusji. Sprzyjać temu mogą różnorodne formy deliberacji, nie tylko rozwijające tematy związane z edukacją lokalną, ale także każdy z istotnych tematów obywatelskich. Najczęściej odwiedzamy w szkołach punkty do głosowania, aby zapełnić urny wyborcze. Jednak czy oddając w nich głos, faktycznie go zabieramy na forum lokalnym? A szkoła przecież może stać się takim forum, realizując zarazem swoje podstawowe cele – tworzenie warunków dobrego nauczania i uczenia się.
Literatura i dodatkowe materiały
Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty str 91, Jakub Kołodziejczyk (link do PDF)

Modele współpracy szkoły z organizacjami w środowisku lokalnym, Roman Dorczak (link do PDF)

Współpraca szkoły ze środowiskiem - nowe zadania szkoły? , Elżbieta Tołwińska-Królikowska (link do PDF)

Szkoła ośrodkiem lokalnego rozwoju - czy potrzebna jest nowa funkcja szkoły, Elżbieta Tołwińska-Królikowska (link do PDF)

Film o tym wymaganiu - zobacz

Przykłady dobrych praktyk

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki: Grupa teatralna "Pospolite ruszenie"

Zespół Szkół w Łapach: Stowarzyszenie Przyjaciół Osse

Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu:Ocalić od zapomnienie ... Tydzień Regionalny w naszej szkole 

Przedszkole Publiczne w Połańcu: Realizacja programu edukacji ekologicznej w przedszkolu "żyjmy zdrowo w zgodzie z naturą"

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Olsztynie: Rowerowe Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie: Od 2007 roku aktywnie współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Gartz w Niemczech

Zespół Szkół Budowlanych w  Olsztynie: Nowe technologie – transfer wiedzy z branży do szkoły

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) w  Warszawie: Seria „Maieutiké” poświęcona jest problematyce różnorodności społecznej w ujęciu praktycznym.

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1