Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Uczniowie są aktywni
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.
Konceptualizacja badania - zobacz jak będzie badana Twoja szkoła w tym wymaganiu
Uzasadnienie istoty wymagania
Warunkiem niezbędnym do uczenia się i budowania wiedzy jest autentyczne zaangażowanie. Osób uczestniczących w tym procesie – niemożliwe jest prowadzenie procesu edukacyjnego bez aktywności uczących się. Z tego powodu wyzwaniem dla szkół (i placówek) jest tworzenie warunków, w jakich uczniowie są aktywni w trakcie procesu edukacyjnego, a zdobywanie wiadomości i umiejętności jest dla nich powodem satysfakcji. Szkoła tak naprawdę nie może dobrze funkcjonować bez udziału uczniów, tak jak demokracja bez udziału obywateli. Aktywność uczniów powinna się wiązać z wszelkimi ich działaniami, także z procesem uczenia, wykorzystywanymi metodami dydaktycznymi czy organizacją zajęć. Proces uczenia się jest efektywny wtedy, gdy uczący się bierze za niego odpowiedzialność. Można to obserwować w szkołach, w których daje się uczniom prawo i nakłada się na nich obowiązek odgrywania aktywnej roli w życiu szkoły i procesie kształcenia – wzrasta wtedy poczucie własnej wartości i poczucie odpowiedzialności. Zaangażowanie w proces decyzyjny na temat tego, czego i jak się uczymy, bardzo mocno wpływa na poziom uwagi, koncentracji i zainteresowania, a to natomiast przyczynia się do zwiększenia efektywności uczenia się. Ważnym elementem pracy szkoły jest wspieranie uczniów w podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach wpływających na ich wszechstronny rozwój (intelektualny – akademicki, społeczny, osobowościowy). Wymaganie to podkreśla, że rezultatem pracy nauczycieli są też postawy uczących się wobec procesu uczenia się.
Teksty:
Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”


Szkoła nie może dobrze funkcjonować bez aktywności uczniów, podobnie jak demokracja - bez uczestnictwa obywateli. Ale kompetencji społecznych i obywatelskich nie da się zdobyć słuchając, gdy o nich mówi nauczyciel. Aby je w sobie wykształcić, trzeba naprawdę coś robić – samodzielnie, w małych zespołach, z całą klasą, z uczniami z innych klas. To w szkole młodzi ludzie uczą się współdziałania, planowania zadań i odpowiedzialności za ich wykonanie. To właśnie szkoła stanowi główną scenę życia publicznego, gdzie mogą przygotować się do pełnienia obywatelskich ról, które wszyscy (bez wyjątku!) będą w mniejszym lub większym zakresie pełnić.

więcej tutaj

Alicja Pacewicz - "Dlaczego aktywność uczniów jest cenna?"

Kultura tworzenia pod hasłem "mogę"
http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/2090-kultura-tworzenia-pod-haslem-qmogeq
Co mieści się w wymaganiu?
 • Aktywność:
  • nakierowana na proces uczenia się uczniów, różnorodny kontekst (osobisty, grupowy, wspólnotowy, szkolny, środowiskowy, lokalny, globalny).
  • która mocno wiąże się z koncepcją pracy szkoły i która pozwala przejmować uczniom odpowiedzialność za własne działania i rozwój.
 • Wpływ uczniów na organizację procesu uczenia się.
 • Kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości, wspierającej tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego.
 • Nasilenie kontaktów szkoły z otoczeniem – poprawa jakości życia w środowisku lokalnym.
 • Transmisja wzorów zachowań do środowiska rodzinnego.
 • Odpowiedź na wyzwania kulturowe współczesności – aktywność jako źródło sensu.
 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych.
Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?
Wyzwaniem jest redefinicja pojęcia „inicjatywy uczniowskie”. W szkołach inaczej rozumiana jest aktywność uczniów – definiuje się ją przez uczestnictwo, nie poprzez inicjatywy. A właśnie inicjatywy uczniowskie wyraźnie podkreślane są w perspektywie tego wymagania, jak i powiązanego z nim: „Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów”. Brak wyraźnie widocznych inicjatyw uczniowskich jest prawdziwym wyzwaniem dla szkół ze względu na dominującą pozycję nauczyciela zarówno podczas lekcji, jak i w perspektywie planowania wydarzeń i uroczystości szkolnych. Dominacja inicjatyw nauczycielskich łatwo doprowadzić może do sytuacji, w której uczniowie nie podejmują odpowiedzialności za działania w szkole, nastawieni są natomiast na jej niekonstruktywną krytykę.
Analiza wyników ewaluacji wymagania
Literatura i dodatkowe materiały

Zobaczyć możliwości. Uwagi o ewaluacji uczniowskiej samorządności., A. Pawlicki
(Artykuł powstał na zamówienie Koalicji na rzecz samorządności uczniowskiej. Finansowane ze środków Fundacji Batorego.)

Przykłady dobrych praktyk

Liceum Ogólnokształcące; Piaseczno:Aktywność uczniów drogą do szkoły przyszłości

Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie: Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkole na podstawie analizy zapotrzebowania. Realizacja projektu „Szkoła Odkrywców Talentów”

ZPGiSP w Leźnie:Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z uczniami chcącymi podnieść wyniki w nauce

Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie: Realizacja innowacyjnych działań edukacyjnych pod hasłem "Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga" 

Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle : Akcja edukacyjno - artystyczna PATULISKO

strona główna | powrót

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1