Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.
Uzasadnienie istoty wymagania
Próbując upowszechniać wartości i filozofie edukacyjne zdefiniowane w wymaganiach, poprosiliśmy ekspertów w danych dziedzinach o wyrażenie opinii na ich temat. Poniżej prezentujemy tekst dr Danuty Elsner na temat wymagania "Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy".
Koncepcja jest ogólnym planem działania, czyli takim, który nie zawiera szczegółów, ale generalnie określa kierunki pracy lub rozwoju (wizję, priorytety) oraz powiązane z nimi cele i zadania. To z pozoru proste pojęcie...
więcej można przeczytać tutaj

Prowadzenie procesu edukacyjnego, jako działania celowego szkoły (lub placówki) wymaga przyjęci awstępnych założeń, określenia celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. W najbardziej ogólnej formie można je określić, jako koncepcję pracy. Składa ją się na nią początkowe założenia dotyczące prawideł rozwoju człowieka (dziecka), wynikających z nich celów edukacji oraz kierunków działań podejmowanych przez szkołę, aby te cele osiągnąć. W procesie edukacyjnym istotne jest, aby podstawow elementy koncepcji były podzielane przez nauczycieli, którzy go realizują. Z tego powodu ważną rolę odgrywa dyskusja i uzgadnianie przez radę pedagogiczną wizji (koncepcji) realizowanej wspólnie pracy. Wymaganie to próbuje wzmocnić działania opierające się naprzemyślanej strategii, współpracy w grupie refleksyjnych profesjonalistów i zachęca do zrywania z tradycją działania nawykowego powtarzania schematów.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”

Koncepcja jest kluczowym, fundamentalnym zagadnieniem w pracy szkoły, jak zresztą w każdym działaniu mamy określone cele, tak w działaniu szkoły jej cele konkretyzują się w formie koncepcji. Uwspólnienie pojęcia "koncepcja" oznacza zatem:
  • odniesienie się do podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego,
  • skonkretyzowanie wymagań stawianych uczniom danej szkoły na miarę ich możliwości,
  • skonkretyzowanie zadań wykonawczych dla nauczycieli, wychowawców, kierownictwa, rodziców i innych niezbędnych podmiotów współprzyczyniających się do osiągania przez uczniów ustalonych w koncepcji standardów edukacyjnych,
  • uwzględnienie innych treści edukacyjnych, nie wynikających wprost z podstaw programowych, np. z pracy z patronem szkoły i innych tradycji edukacyjnego działania danej szkoły.
Stefan Wlazło - fragment artykułu „Pojmowanie koncepcji- propozycja”
więcej na stronie www.pws.dsw.edu.pl

Film z tłumaczeniem Stanisława Bobuli ukazujacy sposób prezentacji koncepcji pracy szkoły

Film ten pokazuje, jak jasna i czytelna może być koncepcja pracy szkoły. Tutaj koncepcja pracy szkoły jest znana nie tylko nauczycielom, rodzicom i uczniom, ale jest wyznacznikiem sposobu osiągnięcia celów, które są ważne dla całej społeczności szkolnej. Ponad to warto zwrócić uwagę, na sposoby realizacji takich wymagań jak: rodzice są partnerami szkoły, respektowane są normy społeczne, uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności oraz uczniowie są aktywni.

link do materiału

Analiza wyników ewaluacji wymagania
Przykłady dobrych praktyk

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie: 3*"2"=6 Budujemy koncepcję pracy szkoły w oparciu o posiadane zasoby  i oczekiwania środowiska

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie: "Myślenie poszerza przestrzeń wolności i otwiera horyzonty nadziei."(ks. J. Tischner) – wdrażanie nowej koncepcji pracy szkoły

Szkoła Podstawowa nr 6: . Szkoła realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów

Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie: Rok szkolny 2012/13: "Tacy sami"

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1