Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Materiały do pobrania
Proszę wybrać interesujący Państwa dział:

Wspomaganie pracy szkół i placówek:Materiały merytoryczne
Pozwólmy im lata?!
opis: Jakie systemowe rozwi?zania wspieraj? i rozwijaj? zdolno?ci uczniów
data dodania: 2012-04-25 09:57:55

Projekt edukacyjny w prawie o?wiatowym
opis: Omówienie
data dodania: 2012-04-25 09:54:21

Raport z pilotazowej diagnozy potrzeb rozwojowych szkó?
opis: Raport opracowany przez Wszechnic? Uniwersytetu Jagiello?skiego
data dodania: 2012-04-25 09:51:02

Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym
opis: Omówienie metod
data dodania: 2012-04-25 09:48:20

Wykaz aktów prawnych dla MOW i MOS
opis: Wykaz
data dodania: 2012-04-25 09:44:40

Za progiem. Jak rozwija si? dziecko?
opis: Rola nauczyciela w rozwoju dziecka
data dodania: 2012-04-25 09:40:09

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkole
opis: Omówienie
data dodania: 2012-04-25 09:36:15

Organizacja pracy szko?y od 1 IX 2012
opis: Materia?y dla dyrektorów szkó?.
data dodania: 2012-03-28 16:30:47

Model pracy z uczniem szczególnie zdolnym
opis: Identyfikacja specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia szczególnie zdolnego.
data dodania: 2012-03-28 16:25:33

Kszta?cenie uczniów zdolnych w szko?ach polskich
opis: Proponowane metody i formy pracy.
data dodania: 2012-03-28 16:17:38

Indywidualizacja nauczania a psychospo?eczne uwarunkowania pracy z uczniem zdolnym
opis: zdolno?ci,identyfikacja uczniów zdolnych, zagro?enia rozwoju uczniów zdolnych, strategie kszta?cenia uczniów zdolnych,indywidualizacja nauczania
data dodania: 2012-03-28 16:12:21

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
opis: Magdalena Polita?ska. Opis do?wiadcze?.
data dodania: 2012-03-28 16:08:17

Edukacja uczniów zdolnych w ró?nych krajach Europy
opis: Opracowane na podstawie wywiadu z prof.W.Limont, Gazeta Szkolna nr11.
data dodania: 2012-03-28 16:01:23

Dysleksja w szkole. Specyficzne problemy uczenia si?
opis: Raport dla ORE.
data dodania: 2012-03-28 15:57:40

Wybrane definicje zdolno?ci, uzdolnie?, talentów
opis: Przegl?d definicji.
data dodania: 2012-03-28 15:54:00

Badanie elementów systemu pracy z uczniem zdolnym
opis: Raport z badania IDI.
data dodania: 2012-03-28 15:51:13

Badanie systemu pracy z uczniem zdolnym
opis: Raport z badania case study w Niemczech, Czechach, Austrii, Finlandii, Wielkiej Brytanii.
data dodania: 2012-03-28 15:48:06

Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpiecze?stwa
opis: Publikacja po?wi?cona nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta?cenia ogólnego w szko?ach podstawowych, gimnazjach i liceach.Tom 8
data dodania: 2011-12-19 21:34:03

Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
opis: Publikacja po?wi?cona nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta?cenia ogólnego w szko?ach podstawowych, gimnazjach i liceach.Tom 7
data dodania: 2011-12-19 21:33:35

Edukacja matematyczna i techniczna
opis: Publikacja po?wi?cona nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta?cenia ogólnego w szko?ach podstawowych, gimnazjach i liceach.Tom 6
data dodania: 2011-12-19 21:33:11

Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
opis: Publikacja po?wi?cona nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta?cenia ogólnego w szko?ach podstawowych, gimnazjach i liceach.Tom 5
data dodania: 2011-12-19 21:32:14

Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
opis: Publikacja po?wi?cona nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta?cenia ogólnego w szko?ach podstawowych, gimnazjach i liceach.Tom 4
data dodania: 2011-12-19 21:30:44

J?zyki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
opis: Publikacja po?wi?cona nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta?cenia ogólnego w szko?ach podstawowych, gimnazjach i liceach.Tom 3
data dodania: 2011-12-19 21:29:02

J?zyk polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum
opis: Publikacja po?wi?cona nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta?cenia ogólnego w szko?ach podstawowych, gimnazjach i liceach.Tom 2
data dodania: 2011-12-19 21:26:46

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
opis: Publikacja po?wi?cona nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta?cenia ogólnego w szko?ach podstawowych, gimnazjach i liceach.Tom 1
data dodania: 2011-12-19 21:25:35Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1