Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


polityka oparta na dowodach naukowych


ang. evidence-based policy - nurt w ramach ruchu  praktyki opartej na dowodach naukowych , którego celem jest legitymizacja alternatywnych - w stosunku do polityki opartej na przekonaniach lub ideologii -  sposobów podejmowania decyzji politycznych. Promuje on wykorzystywanie danych pochodz?cych z naukowych analiz w celu poprawy jako?ci polityki. W przypadku polityki edukacyjnej kluczowe znaczenie maj? dwie kwestie. Pierwsz? z nich  jest  znalezienie pomostów mi?dzy trzema dziedzinami – sfer? polityki edukacyjnej, praktyki dzia?ania oraz ?wiatem bada? naukowych.  Zak?ada si?, ?e istniej? szanse na integracj?  wspomnianych trzech ?wiatów, mi?dzy którymi cz?sto tworzy si? przepa??.  S?dzi si?, ?e decyzje polityczne mog? by? podejmowane  w oparciu o rzetelne diagnozy i dane pochodz?ce z bada? naukowych a nie tylko podporz?dkowane s?  partykularnym, bie??cym, obliczonym na sukces wyborczy, interesom rz?dz?cych.  Drug? kwesti?  jest promocja refleksyjnego, m?drego dzia?anie praktyków traktowanych jako wolne, godne zaufania podmioty a nie jako bezwolni wykonawcy cudzej woli.  Zak?ada si? równie?, ?e istnieje szansa na upodmiotowienie relacji decydent – adresaci jego decyzji.  Polityka oparta na dowodach naukowych  jest podej?ciem respektuj?cym  potrzeby obywateli. Nakazuje ona szacunek dla ich warto?ci, konkretnych potrzeb, oraz uwzgl?dnienie kontekstu kulturowego oraz ekonomicznego ich ?ycia.

Opracowanie: Henryk Mizerek

Zród?a:

Head, B. W. (2010). Reconsidering evidence-based policy: Key issues and challenges. Policy and Society, 29(2), 77–94. doi:10.1016/j.polsoc.2010.03.001

Polecane dalsze lektury:

Dziemianowicz - B?k, A. (2011). Ideologia a polityka oparta na dowodach. Forum Socjologiczne, 2.

Segone, M. (red. . (2008). Bridging the Gap the role of monitoring and evaluation in evidence-based policy making. Geneva. doi:10.4135/9781848608078
Data wprowadzenia: 2015-10-28 00:24:42
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1