Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


generacje ewaluacji


Stworzona w latach 80-tych ubieg?ego stulecia przez Egona Gub? i Yvonn? Lincoln typologia  historycznego rozwoju teorii ewaluacji.  Obejmuje ona cztery generacje. Pierwsza generacj? tworz? ewaluacje skierowane na pomiar osi?gnie? szkolnych uczniów. Celem ewaluacji by?o okre?lenie do jakiego stopnia osi?gane s? za?o?one cele kszta?cenia. Najbardziej po??dan? umiej?tno?ci? prowadz?cych ewaluacj? by?a bieg?o?? w sztuce doboru w?a?ciwych narz?dzi pomiaru. By?y to g?ównie testy opracowywane na bazie osi?gni?? rozwijaj?cej si? dynamicznie psychologii eksperymentalnej.  Druga generacja ewaluacji  obejmuje podej?cia i modele ewaluacji, które by?y skierowane na zbieranie danych wykorzystywanych w procesie tworzenia programu kszta?cenia dostosowanych do potrzeb i mo?liwo?ci rozwojowych uczniów. W tej generacji ewaluacji nast?pi?a zmiana celów ewaluacji z pomiaru na opis. Prowadz?cy ewaluacj? starali si? opisa? i wyja?ni? warunki i okoliczno?ci, których spe?nienie zapewnia osi?ganie sukcesu szkolnego. Ewaluacje tej generacji zapocz?tkowano po pierwszej wojnie ?wiatowej. Ich rozkwit nast?pi? w latach czterdziestych i pi??dziesi?tych – g?ównie za spraw? prac Ralpha Tylera  (1902-1994) r, powszechnie uznawanego za protoplast? ewaluacji edukacyjnej. Trzecia generacja ewaluacji, zapocz?tkowana pod koniec lat pi??dziesi?tych w USA akcentowa?a now? rol? ewaluatora. Mia? on na celu nie tylko dokona? pomiaru, czy opisu ale – przede wszystkim - odpowiedzie? na pytanie o warto?? efektów uzyskiwanych przez realizowane programy. Od ewaluacji oczekiwano g?ównie os?du,  opartego na rzetelnych i uznawanych za obiektywne danych ilo?ciowych. Ewaluator mia? wyst?powa? w roli obiektywnego s?dziego,  tego „który wie” czy dzieje si? dobrze. Od ewaluacji oczekiwano równie? formu?owania rekomendacji.   Pierwsze trzy generacje ewaluacji rozwijane by?y w nurcie bada? ilo?ciowych respektuj?cych za?o?enia scjentyzmu.
Czwarta generacja ewaluacji,  ewaluacja  dialogiczna odwo?uje si? do za?o?e? paradygmatu konstruktywistycznego w nauce. Jej celem, oprócz gromadzenia danych na temat warto?ci przypisywanych badanym  dzia?aniom jest inicjowanie dialogu  oraz praktycznej refleksji poprzedzaj?cej podj?cie decyzji o zmianie. Zak?ada si?, ?e ró?ni?ce si? punkty widzenia, warto?ci i potrzeby wszystkich aktorów sceny edukacyjnej trzeba traktowa? jako równoprawne. Ewaluacja ma je ujawni?.

Opracowanie: Henryk Mizerek

?ród?a:

Ci??ka, B. (2012). Koncepcja metodologiczna ewaluacji w nadzorze pedagogicznym w kontek?cie czterech generacji ewaluacji, czyli gdzie jeste?my na „drzewie ewolucji” ewaluacji? W G. Mazurkiewicz (Red.), Jak by? jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji (ss. 69–90). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth Generation Evaluation. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.
Data wprowadzenia: 2015-11-06 02:29:38
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1