Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


przedmiot ewaluacji


W ka?dym badaniu punktem wyj?cia jest u?wiadomienie sobie tego, co konkretnie zamierza si? bada?. Przedmiotem badania s? zawsze zjawiska lub relacje mi?dzy zjawiskami b?d?ce w polu zainteresowania prowadz?cego badania. W ewaluacji, w zale?no?ci od jej modelu lub typu przedmiotem bada? mog? by? efekty jaki przynosi realizowany program (lub projekt) – ewaluacja konkluzywna lub jego sposób realizacji. W tym drugim przypadku uwaga badaczy skierowana jest na metody, formy, tre?ci i/lub  kontekst realizowanego programu (ewaluacja formatywna). W ewaluacji edukacyjnej jej przedmiotem mog? by? wszelkie dzia?ania (i ich konteksty) maj?ce na celu kszta?towanie mo?liwie najlepszych warunków dla uczenia si? i rozwoju dzieci oraz m?odzie?y.

W trakcie okre?lania przedmiotu ewaluacji nale?y pami?ta? by:

  • bra? pod uwag? obszary, które s? naprawd? wa?ne dla rozwoju badanej placówki,
  • by?y  mo?liwe do zbadania,
  • uwzgl?dnia? takie, w których istnieje istnieje mo?liwo?? naprawy istniej?cego stanu rzeczy.

Trzeba pami?ta?, ?e ewaluacj? prowadzi si? po to, by „stawa? si? jeszcze lepszym” a nie po to, by wszem i wobec g?osi?, ?e „król jest nagi”. W trosce o trafno?? i rzetelno?? badania nale?y zadba? równie? by przedmiot ewaluacji by? wyra?ony w precyzyjnym j?zyku dyscypliny, której ewaluacja dotyczy. W ewaluacji edukacyjnej trzeba si? pos?ugiwa? j?zykiem pedagogiki, psychologii wychowania, socjologii oraz filozofii. Szkodliwe i niebezpieczne jest nadu?ywanie „?argonu”  ekonomii i prawa.    

Opracowanie: Henryk Mizerek

?ród?o:

Mizerek, H. (2010). Efektywna autoewaluacja w szkole. Jak j? sensownie zaprojektowa? i przeprowadzi?? W G. Mazurkiewicz (Red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiello?skiego
Data wprowadzenia: 2015-10-28 00:34:00
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1