Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


praktyka oparta na dowodach naukowych


ang. evidence-based practice - EBP.  Opracowana po koniec lat 90-tych ubieg?ego stulecia koncepcja nowego podej?cia do pracy profesjonalnej. Wspó?cze?nie obejmuje ono ochron? zdrowia (evidence-based medicine – EBM), prac? socjaln? (evidence-based social work –EBSW) polityk? (evidence-based policy - EBPol) oraz - ostatnio - tak?e edukacj? (evidence-based education - EBE) Praktyka oparta na dowodach naukowych w medycynie jest definiowana jako w pe?ni ?wiadome, jawne i uczciwe wykorzystywanie aktualnie dost?pnych danych empirycznych (dowodów naukowych) w trakcie podejmowania decyzji o metodach leczenia indywidualnych pacjentów. Decyzje takie wymagaj? integracji wiarygodnych danych pochodz?cych z bada? naukowych, do?wiadczenia klinicznego oraz warto?ci wyznawanych przez pacjenta. 

Istota  praktyki opartej na dowodach naukowych - w odniesieniu nie tylko do medycyny - sprowadza si? do tego, ?e praktyk, maj?c na uwadze przede wszystkim dobro drugiego cz?owieka, korzystaj?c z do?wiadczenia zawodowego  p?yn?cego z rozwi?zywanie praktycznych problemów swoich podopiecznych,  w sposób obiektywny i skuteczny poszukuje dowodów empirycznych potwierdzaj?cych s?uszno?? przyj?tych rozwi?za? wspomnianych problemów oraz podejmuje dzia?ania, które uzasadniaj? posiadanie dane. W takim rozumieniu evidence-based practice jest swoist? postaw? profesjonalisty  wobec w?asnej praktyki zawodowej. Jej sednem jest umiej?tno?? integrowania trzech odr?bnych sfer – danych pochodz?cych z bada? naukowych, w?asnego, poddawanego ci?g?ej refleksji do?wiadczenia oraz warto?ci i potrzeb adresata/adresatów dzia?ania. Decyzje podejmowane przez praktyka s? wypadkow? wspomnianych wy?ej komponentów. Ewaluacja jest jednym  z komponentów EBP.

Opracowanie: Henryk Mizerek

?ród?a:

Stevens, K. R. (2001). An introduction to evidence-based practice. Newborn and Infant Nursing Reviews, 1(1), 6–10. doi:10.1053/nbin.2001.23413

Polecane dalsze lektury:

Davis, S., Gervin, D., & White, G. (2013). Bridging the Gap Between Research, Evaluation, and Evidence-Based Practice. Journal of Social Work Education, 49, 16–29. doi:10.1080/10437797.2013.755099

Mizerek, H. (2014). ?rodowiskowa praca socjalna w perspektywie podej?cia evidence-based social work (EBSW). W:T. Ka?mierczak (Red.), Organizowanie spo?eczno?ci lokalnej: aplikacje, wdra?anie, przysz?o?? (ss. 181–198). Warszawa: CAL.
Data wprowadzenia: 2015-10-28 00:26:48
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1