Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


plan ewaluacji


dokument sporz?dzany w  pierwszym etapie  procesu konceptualizacji ewaluacji. Jego opracowanie jest podstaw? do sporz?dzenia projektów ewaluacji. Plan ewaluacji zawiera odpowiedzi na nast?puj?ce pytania:

1.     Po co? – okre?lenie celów i zada? planowanych ewaluacji

2.     Co? – sugestie ich przedmiotu (link do przedmiotu)

3.     Komu? – lista podmiotów zainteresowanych wynikami badania

4.     Kto? – osoby/zespo?y przewidziane do przeprowadzenia ewaluacji

5.     Z czyj? pomoc?? -  lista podmiotów wspieraj?cych

6.     Jak? – sugestie co do typu i strategii bada?

7.     Ile czasu i jakie ?rodki nale?y zapewni?? - harmonogram

8.     W jaki sposób zaprezentujemy wyniki? – okre?lenie, formy, cz?stotliwo?ci i miejsc raportowania

9.     Jak sprawdzi? czy wyniki ewaluacji zosta?y wykorzystane w praktyce? – okre?lenie sposobów monitorowania realizacji wniosków przeprowadzonych   ewaluacji

 

Sporz?dzenie planu ewaluacji jest powinno?ci? dyrektora.  Dobr? praktyk? jest wykorzystanie metody burzy mózgów lub dyskusji grupowej przeprowadzonej w celowo dobranej grupie osób W jej sk?ad wchodzi? mog? nie tylko nauczyciele maj?cy do?wiadczenie w prowadzeniu ewaluacji ale tak?e przedstawiciele uczniów, rodziców i innych podmiotów/ partnerów szko?y.

Planuj?c ewaluacj? warto mie? na uwadze zaproponowan? przez Colina Robsona list? spraw, które nale?y uwzgl?dni? w trakcie planowania ewaluacji.

1. Powody, cele i motywy:

Czy ewaluacja ma s?u?y? tobie, czy komu? innemu?

Dlaczego przeprowadzasz ewaluacj??

Kto powinien otrzyma? dane o wynikach ewaluacji?

2. Warto?ci:

Czy w wyniku ewaluacji mo?na przedsi?wzi?? dzia?ania lub podj?? decyzje?

Czy jest kto? lub co?, co blokuje te decyzje?

3. Interpretacja:

             Czy strony zaanga?owane w ewaluacj? uzgodni?y jej rodzaj?

4. Przedmiot:

            Jakiego rodzaju informacji potrzebujesz?

5. Ewaluator (ewaluatorzy):

            Kto zbiera informacje?

            Kto pisze raporty?

6. Metody:

            Jakie metody nale?y zastosowa? dla uzyskania potrzebnych informacji?

            Czy mog? by? one opracowane i zastosowane w czasie, którym dysponujesz?

            Czy metody zostan? zaakceptowane przez osoby, których dotyczy ewaluacja?

7. Czas:

Ile czasu mo?na zarezerwowa? na ewaluacj??

Ile czasu wystarczy na zebranie i analiz? danych?

8. Pozwolenie i kontrola:

Czy uzyskane zosta?y wszelkie pozwolenia konieczne do przeprowadzenia ewaluacji?

Czy udzia? w badaniach jest dobrowolny?

Kto decyduje o tym, co ma si? znale?? w raporcie?

9. Wykorzystanie:

Kto decyduje o sposobie wykorzystania ewaluacji?

Czy uczestnikom ewaluacji przedstawiona zostanie robocza wersja raportu?

Czy forma raportu dostosowana jest do jego odbiorców?

Pami?taj:

Zachowaj jak najwi?ksz? prostot? - unikaj skomplikowanych analiz.

My?l defensywnie – je?li co? mo?e si? nie uda? na pewno si? nie uda.

 

Opracowanie: Henryk Mizerek

Zród?a:

Mizerek H. (2010). Efektywna autoewaluacja w szkole. Jak j? sensownie zaprojektowa? i przeprowadzi?? w: G. Mazurkiewicz (Red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiello?skiego.

Robson C., (1997) Projektowanie ewaluacji, w: Ewaluacja w edukacji, L. Korporowicz red. Warszawa: Oficyna Naukowa , s.159
Data wprowadzenia: 2015-11-15 16:46:03
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1