Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


projekt ewaluacji


dokument, w którym zawarta jest koncepcja badania ewaluacyjnego. Dokument ten posiada ró?ne nazwy (np. raport metodologiczny) i form?. Jego twórcami i g?ównym adresatem jest zespó? prowadz?cy ewaluacj?. Opracowanie projektu ewaluacji jest wa?nym etapem w procesie konceptualizacji ewaluacji. W przypadku szkolnych ewaluacji prowadzonych w szkole (ewaluacji wewn?trznych) konieczne jest wcze?niejsze opracowanie planu ewaluacji. Struktura projektu  ewaluacji odpowiada kolejnym  etapom tworzenia koncepcji bada? spo?ecznych. S? nimi:

  1.  Ustalenie (zdefiniowanie) celów  i zada? projektowanej ewaluacji.
  2.  Sformu?owanie pyta? kluczowych.
  3.  Ustalenie kryteriów.
  4.  Dobór strategii badawczej.
  5.  Dobór metod i technik badawczych (metod doboru próby, metod zbierania danych oraz metod analizy danych ilo?ciowych i jako?ciowych.
  6.  Konstrukcja narz?dzi badawczych.
  7.  Okre?lenie formy komunikowania wyników (rodzaj i forma raportów).
  8.  Opracowanie harmonogramu badania.

Struktura projektu ewaluacji ró?ni si? z zale?no?ci od jej modelu niemniej nie jest mo?liwe prowadzenie ewaluacji bez projektu.

Opracowanie: Henryk Mizerek

?ród?a:

Mizerek, H. (2010). Efektywna autoewaluacja w szkole. Jak j? sensownie zaprojektowa? i przeprowadzi?? W G. Mazurkiewicz (Red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia.

Polecane lektury:

Creswell. (2013). Projektowanie bada? naukowych: metody jako?ciowe, ilo?ciowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego.

Konarzewski, K. (2000) Jak uprawia? badania o?wiatowe: metodologia praktyczna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 
Data wprowadzenia: 2015-11-15 16:43:41
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1