Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


ewaluacja partycypacyjna


ang.  participatory evaluation. Wypracowana w latach 90-tych ubieg?ego stulecia koncepcja stosowanych bada? spo?ecznych, w której wykwalifikowani ewaluatorzy (lub badacze) oraz praktycy wspólnie pracuj? nad rozwi?zaniem konkretnego problemu. Praktyk? reprezentuj? tu osoby bezpo?rednio zaanga?owane w realizacj? badanego projektu oraz mog?ce podj?? decyzje odno?nie jego korekt jeszcze w trakcie wdra?ania. Badania takie maj? na celu  wyja?nienie i zrozumienie sensu i istoty innowacji, odczytanie intencji autorów oraz uzyskanie wiedzy potrzebnej  w trakcie jej implementacji.  Zadaniem profesjonalnych ewaluatorów jest udzielanie pomocy praktykom w zdobyciu podstawowych umiej?tno?ci  metodologicznych koniecznych w realizacji projektu badawczego. Praktycy ucz? si? roli badaczy w „trakcie dzia?ania”. W bliskiej wspó?pracy w ewaluatorami realizuj? projekt badawczy. Dzi?ki temu mo?liwe jest zdobycie takich „technicznych” umiej?tno?ci jak np. opanowanie metod ilo?ciowej i jako?ciowej  analizy danych, projektowania ewaluacji  konstrukcji narz?dzi badawczych itp. Obie strony ucz? si?  w trakcie dzia?ania w jaki sposób komunikowa? wyniki badania by odpowiada? on potrzebom lokalnych spo?eczno?ci oraz uwzgl?dnia? kontekst kulturowy i spo?eczny, w którym realizowany jest badany projekt.

Konceptualnie ewaluacja partycypacyjna ró?ni si? od bada? w dzia?aniu. Ró?nice te dotycz? celów i zada? oraz charakteru obu rodzajów stosowanych bada? spo?ecznych.  Jej celem nie jest tworzenie teorii. Poszukuje si? tu odpowiedzi na pytanie w jaki sposób wykorzystywa? dane z bada? ewaluacyjnych w rozwi?zywaniu praktycznych problemów, jakie powstaj? w trakcie wdra?anie zmiany spo?ecznej w mikroskali, w konkretnej instytucji i w warunkach w jakich ona dzia?a. Opiera si? ona na partnerstwie ewaluatorów i praktyków. Ka?da ze stron wnosi co? nowego i warto?ciowego z punktu widzenia sukcesu programu. Ewaluatorzy, wyst?puj?cy w roli koordynatorów i facylitatorów badania wnosz? kompetencje i do?wiadczenie metodologiczne. Praktycy wnosz? gruntown? wiedz? na temat tre?ci i kontekstu spo?ecznego innowacji. Relacja miedzy nimi jest pozbawiona cech relacji w?adzy.

Opracowanie: Henryk Mizerek

?ród?o:

Cousins, J. B., & Earl, L. M. (1995). The Case for Participatory Evaluation: Theory, Research, Practice. W J. B. Cousins & L. M. Earl (Red.), Participatory evaluation in education: Studies in evaluation use and organizational learning (ss. 3–18). London: Falmer.
Data wprowadzenia: 2015-10-27 22:52:53
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1