Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


proces kszta?cenia


inaczej proces nauczania-uczenia si?, jak wskazuje Franciszek Bereznicki, to ci?g wspólnych dzia?a? nauczyciela i uczniów (czynno?ci nauczyciela i bezpo?rednio od nich zale?nych czynno?ci uczniów) powtarzaj?cy si?, uporz?dkowany, systematyczny i planowy. Czynnikiem wi???cym ten proces jest wspólny cel, jaki zamierza si? osi?gn??, jak te? tre?ci, metody, formy i ?rodki nauczania - uczenia si?. Proces kszta?cenia zawsze przebiega w okre?lonej przestrzeni dydaktycznej (któr? mo?na modelowa? i modyfikowa?), przy zastosowaniu odpowiednich ?rodków, co ??cznie tworzy warunki nauczania-uczenia si?.

Istotn? rol? w procesie kszta?cenia odgrywaj? dzia?ania dydaktyczne nauczyciela, czyli czynno?ci, które maj? wywo?ywa? i podtrzymywa? uczenie si? uczniów oraz utrwalanie wyników. Charles Galloway  zalicza do nich: przyci?ganie i ukierunkowywanie uwagi;  pobudzanie do przypominania sobie podstawowych wiadomo?ci i/lub umiej?tno?ci stanowi?cych wst?pny warunek uczenia si?; informowanie uczniów o szczegó?owych celach uczenia si?; dostarczanie odpowiednich bodzców; podawanie wskazówek dotycz?cych uczenia si?; dostarczanie koryguj?cych informacji zwrotnych; ocenianie wyników; u?atwianie transferu; zapewnianie przechowywania wiedzy w pami?ci przez ?wiczenia.

 

Opracowanie: Monika Maciejewska

Bereznicki, F.( 2015). Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli. Kraków: Wyd. Impuls

Galloway, Ch. (1988). Psychologia uczenia si? i nauczania. Warszawa: Wyd. PWN

 
Data wprowadzenia: 2015-11-09 16:07:26
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1