Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


proces wychowania


 Antonina Gurycka definiuje proces wychowawczy jako uk?ad zorganizowanych  sytuacji wychowawczych,  maj?cych na celu dostarczenie wychowankowi  do?wiadcze? koniecznych do uzyskiwania  zamierzonej, wzgl?dnie trwa?ej zmiany w jego osobowo?ci.  Na struktur? tak rozumianego procesu wychowania sk?adaj? si?: 1) cele wychowania (wyró?niaj?ce proces z ca?okszta?tu oddzia?ywa? spo?ecznych, pe?ni?ce rol? koordynuj?ca i strukturalizuj?c? ca?y proces); 2) sytuacje wychowawcze (podstawowa forma wywierania wp?ywu przez wychowawc?, czynnik realizacji celów, przy czym ka?dy cel prowokuje do tworzenia innych, odr?bnych sytuacji); 3)do?wiadczenia i ich dynamika (zwi?zane z subiektywnym odbiorem tych sytuacji przez wychowanka); 4) efekt procesu (kszta?tuj?ca si? lub ukszta?towana w?a?ciwo?? osobnicza).

 

Opracowanie: Monika Maciejewska

Gurycka, A. (1979). Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Warszawa: Wyd. PWN
Data wprowadzenia: 2015-11-09 16:03:32
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1