Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


proces edukacyjny


proces  [?ac. procedere 'post?powanie naprzód'] definiowany jest mi?dzy innymi, jako: systematyczny sposób post?powania; ci?g dzia?a?, które maj? prowadzi? do okre?lonego celu; sekwencja zmian zachodz?cych w danym uk?adzie, prowadz?cych do trwa?ych efektów. Zatem proces jest ci?giem celowych dzia?a?, nast?puj?cych po sobie w sekwencji czasowej, których rezultatem jest osi?gni?cie zaplanowanej zmiany.

Proces edukacyjny jest nowym poj?ciem w pedagogice polskiej, wyp?ywaj?cym z praktyki wspó?czesnego dzia?ania systemów edukacyjnych. W tradycyjnych uj?ciach teoretycznych i badawczych zwi?zanych z edukacj? (szczególnie dzia?aniami instytucjonalnymi) dokonywano rozdzielenia dzia?a? dydaktycznych i wychowawczych, ze wzgl?du na ich ró?ne cele i charakterystyk?, buduj?c odr?bne definicje procesu kszta?cenia (nauczania/uczenia si?, dydaktycznego) i procesu wychowania. Obecne wprowadzanie terminu proces edukacyjny do opisu zjawisk o?wiatowych podkre?la przeze wszystkim kontekst praktycznego dzia?ania szko?y, w którym wp?ywy dydaktyczne i wychowawcze przeplataj? si? i wzajemnie na siebie oddzia?uj?. Powi?zanie takie jest równie? uzasadniane na polu psychologicznego opisu procesów rozwojowych, gdzie stosowane podej?cie organizmiczne  wskazuje na pojawianie si? zmian w organizacji wewn?trznej ca?ego uk?adu, a nie tylko poszczególnych/pojedynczych obszarów.  Wreszcie dokonana przez Krzysztofa Rubach? analiza podstawowych poj?? pedagogicznych wyró?nionych ze wzgl?du na ich zakres (kryterium ogólno?ci), pokazuje wzajemne zale?no?ci pomi?dzy edukacj? (najwy?szy poziom ogólno?ci), a wychowaniem i kszta?ceniem (ni?szy poziom ogólno?ci), które si? na edukacj? sk?adaj?. W tym uj?ciu proces edukacyjny  mo?e wi?za? w sobie elementy procesu kszta?cenia i procesu wychowania w odniesieniu do okre?lonego obszaru dzia?a? edukacyjnych, osadzonego w okre?lonym miejscu i czasie oraz prowadz?cego do osi?gni?cia postulowanych zmian w rozwoju dziecka.

 

Opracowanie: Monika Maciejewska

Kwieci?ski, Z., ?liwerski, B. (2003). Pedagogika. T. 1. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Brzezi?ska, A. (2004). Spo?eczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wyd. Naukowe "Scholar"

Oko?, W. (2007). Nowy S?ownik Pedagogiczny. Warszawa:   Wyd. ?ak

Jurczyk, T. i in. Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o wspó?dzia?aniu nauczycieli w zmieniaj?cym si? ?wiecie)
Data wprowadzenia: 2015-11-09 16:10:01
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1