Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


program wychowawczy szko?y


wa?ny element dzia?alno?ci edukacyjnej szko?y, obejmuj?cy wszystkie tre?ci i dzia?ania o charakterze wychowawczym. Razem ze szkolnym zestawem programów nauczania i programem profilaktycznym tworzy spójny opis za?o?e? i dzia?a? szko?y, umo?liwiaj?cych realizacj? podstawy programowej. Program wychowawczy szko?y jest podstaw? do realizowania pracy wychowawczej w poszczególnych klasach i w ramach wszystkich przedmiotów nauczania.

Budowanie programu wychowawczego szko?y jest wieloetapowym procesem, w którym uczestnicz?/powinni uczestniczy?  przedstawiciele wszystkich grup funkcjonuj?cych w szkole (dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców). Punktem wyj?cia do jego formu?owania jest wybór warto?ci istotnych dla ca?ej spo?eczno?ci szkolnej i przyj?cie koncepcji wychowawczej. Na tym etapie wa?na jest zgodno?? przyjmowanych ustale? z podstawowymi aktami prawnymi oraz podstaw? programow?. Nast?pnym krokiem jest  dokonanie diagnozy potrzeb i zasobów spo?eczno?ci szkolnej w sferze fizycznej, psychicznej, spo?ecznej
i duchowej ( ze szczególnym uwzgl?dnieniem potrzeb i  zasobów uczniów).  Analiza wyników i wnioski wyci?gni?te z diagnozy jest jednym z podstawowych kryteriów wyboru priorytetów dzia?ania na dany rok szkolny. Kolejnym etapem jest ustalenie celów szczegó?owych i sformu?owanie zada? uwzgl?dniaj?cych specyfik? funkcjonowania szko?y, jej potencja?u i pojawiaj?cych si? problemów  wychowawczych. Prac? nad programem domyka ustalenie planu dzia?ania, jego monitorowania i ewaluacji.

 

Opracowanie: Monika Maciejewska

Jak tworzy? program wychowawczy szko?y - opis modelu, Wyd. ORE

Dudzikowa, M., Czerepaniak-Walczak, M. (2007). Wychowanie. Poj?cia, procesy, konteksty.  t.1. Gda?sk: GWP
Data wprowadzenia: 2015-11-05 09:32:11
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1