Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


sytuacja wychowawcza


jest jednym z kluczowych elementów procesu wychowania,  wyk?adni? celu wychowawczego, zród?em do?wiadcze?, które decyduj? o skuteczno?ci wywieranego wp?ywu. Antonina Gurycka wskazuje, ?e s? to "uk?ady ludzi, rzeczy, oraz zada? zwi?zanych jedno?ci? miejsca i czasu, organizowane w celu zrealizowania za?o?onego projektu osobowo?ci wychowanka przez wychowawc? - re?ysera tych sytuacji". W ka?dej sytuacji wychowawczej wyró?nia si? aspekt obiektywny i subiektywny. Na aspekt obiektywny sk?ada si? wszystko to, co jest obserwowalne i co daje si? bezpo?rednio modelowa?. Uwzgl?dnia si? w tym przypadku  cztery podstawowe czynniki: wychowawc?/nauczyciela, wychowanka/ucznia, grup? i zadanie. Aspekt subiektywny jest wynikiem w??czenia cz?owieka w kontekst sytuacji. W tym obszarze zwraca si? szczególn? uwag? na percepcj? czyli to, co spostrzega cz?owiek, jak rozumie i odczuwa uk?ad bodzców oraz zada? zwi?zanych z sytuacj?. Wa?nymi czynnikami modeluj?cymi percepcj?  jest poziom i rodzaj aktywno?ci uczestnika sytuacji, tre?? i nasilenie prze?ywanych przez niego emocji oraz jego wcze?niejsze do?wiadczenia, buduj?ce okre?lone oczekiwania w stosunku do danej sytuacji.

 

Opracowanie: Monika Maciejewska

Gurycka, A. (1979). Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Ablewicz, K. (2003). Teoretyczno-metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej. Kraków: Wyd. UJ
Data wprowadzenia: 2015-11-05 00:15:23
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1