Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


partnerstwo w szkole


model relacji mi?dzy jednostkami lub grupami (uczniowie, nauczyciele, rodzice itd.) oparty na wspólnocie celów i dzia?a? (wspó?dzia?anie i wspó?praca), uwzgl?dniaj?cych równo?? praw i obowi?zków, wzajemn? odpowiedzialno?? i pomoc w okre?lonym obszarze dzia?ania, a tak?e poszanowanie autonomii i odmienno?ci dzia?aj?cych podmiotów.

Mo?e dotyczy? ró?nych relacji nawi?zywanych w przestrzeni szko?y i jej najbli?szym ?rodowisku. Partnerstwo w obszarze edukacji najcz??ciej odnoszone jest do dwóch kontekstów: relacji mi?dzy nauczycielem i uczniami oraz relacji mi?dzy szko?? (jej przedstawicielami) a rodzicami. W obu wypadkach wynika to z dyskusji nad wp?ywem podmiotów uczestnicz?cych w procesach nauczania i wychowania na ich kszta?t i przebieg,  z odwo?ywania si? do równowa?no?ci czy równoprawno?ci ich pe?nego, autentycznego uczestnictwa. Przechodzenia od trybu podporz?dkowania osób uznawanych za mniej kompetentne (dziecka/rodzica) do przekonania o uprawnieniu wszystkich uczestników tych procesów do swobody, wolno?ci oraz samostanowienia. Trudno nakre?li? wyrazne ramy partnerstwa, gdy? wynika ono z dynamicznych uk?adów, które nieustannie ewoluuj? w przestrzeni dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej szko?y. Ka?da ze stron/grup bior?cych udzia? w dzia?aniu szko?y i konstruuj?ca przestrze? nauczania i wychowania, posiada wynikaj?ce z jej miejsca we wspólnocie odr?bne, specyficzne przywileje i zobowi?zania. A zatem rozumienie ich wzajemnego oddzia?ywania, poszanowanie i tolerancja, odpowiedzialno?? za przebieg i rezultaty przedsi?wzi?? musz? odpowiada? do?wiadczeniom, poziomowi intelektualnemu, odmienno?ci w zakresie  ich samodzielno?ci.

Opracowanie: Monika Maciejewska

Oko?, W. (2001). Nowy s?ownik pedagogiczny. Warszawa: Wyd. ?ak

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom IV. (2005). Warszawa: Wyd. ?ak
Data wprowadzenia: 2015-11-01 00:31:23
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1