Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


edukacja holistyczna


zak?ada, ?e do sprawnego funkcjonowania we wspó?czesnym ?wiecie nie jest potrzebna wiedza encyklopedyczna, ale rozumienie ?wiata i siebie w ?wiecie. Holizm [z gr. holos ‘ca?o??’] zmienia postaw? wobec wa?nych zada? szko?y. G?ównym celem procesów nauczania-uczenia si? w szkole staje si? przedstawienie uczniom spójnego obrazu ?wiata i przygotowanie do dzia?ania w nim. Podkre?la si? wag? prowadzenia ci?g?ej refleksji nad tym, w jakim kontek?cie osadzana jest przekazywana wiedza, tak by sta?a si? zrozumia?a dla uczniów i mo?liwa do zintegrowania z ich codziennym do?wiadczeniem. W zwi?zku z tym realizacja nauczania holistycznego wymaga modernizacji tradycyjnie u?ywanych ?rodków i metod dydaktycznych. Wskazuje tak?e na ma?? efektywno?? w?skich specjalizacji nauczycielskich, a co za tym idzie potrzeb? szerszego przygotowania ogólnego oraz dba?o?ci o rozwijanie umiej?tno?ci spo?ecznych nauczycieli, w  tym p.w. wspó?pracy, która w efekcie mo?e prowadzi? do zwi?kszenia spójno?ci programów nauczania i wychowania.

Skuteczno?? nauczania–uczenia si? w edukacji holistycznej zale?y od wspólnego dzia?ania wielu wspó?zale?nych czynników, tworz?cych jedn?, efektywn? ca?o??. Maksymalne zwi?kszenie jako?ci i komfortu nauczania wi?zane jest zarówno z prac? nauczycieli, kadry zarz?dzaj?cej, obs?ugi administracyjnej, jak i z atmosfer? panuj?c? w szkole, jej zasobami i samymi uczniami. Efektywna edukacja oznacza kompleksowo??, ca?o?ciowo?? zabiegów edukacyjnych, z integracj? jako wiod?cym zadaniem procesu kszta?cenia.

Jednym z podstawowych odniesie? w edukacji holistycznej jest zasada trzech H [z ang.: Head, Heart, Hands ‘G?owa, Serce, R?ce’]. Oznacza ona, ?e uczniowie postrzegani s? jako aktywni uczestnicy w procesie uczenia si?, a oprócz wiedzy, opanowuj?  te? umiej?tno?? g??bokiego rozumienia stawianych im wyzwa?. Do efektywnego uczenia si? niezb?dne jest ich zaanga?owanie emocjonalne oraz dzia?anie. Praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy pozwala w pe?ni j? zinternalizowa?.

 

Opracowanie: Monika Maciejewska

Miller, J. (2007). The Holistic Curriculum. Toronto: University of Toronto Press.

 ??obicki, W. (2009). Edukacja holistyczna w podej?ciu Gestalt. Kraków: Wyd. Impuls
Data wprowadzenia: 2015-11-19 11:50:26
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1