Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


badania w dzia?aniu


ang. action research. Nurt wspó?czesnych, stosowanych bada? spo?ecznych.  Badania w dzia?aniu podejmowane s? na terenie bardzo wielu instytucji obejmuj?cych ca?y szereg dziedzin dzia?alno?ci praktycznej. W edukacji odnosz? si? one do problemów organizacyj­nego rozwoju szko?y, programów nauczania, procesów nauczania i wychowania w klasie szkolnej, udzia?u rodziców w ?yciu szko?y, programów innowacyjnych itp. W s?u?bie zdrowia badania w dzia?aniu dotycz? – mi?dzy innymi – programów opieki zdrowotnej nad dzie?mi, promocji zdrowia, ?rodowiskowych projektów opieki zdrowotnej, programów profilaktyki i terapii uzale?nie?. Coraz cz??ciej podejmuje si? ten rodzaj bada? równie? w wielu obsza­rach pracy socjalnej, studiach urbanistycznych oraz pracach nad rozwojem organizacyjnym instytucji i firm komercyjnych.

Badania w dzia?aniu nie maj? jednorod­nego charakteru intelektualnego. Koncepcja ta nawi?zuje do ró?norodnych tradycji filozo­ficznych, teoretycznych i metodologicznych.  Ich protoplast? by? Kurt Lewin. Nurt ten jest wspó?cze?nie twórczo kontynuowany przez Johna Elliota oraz Wilfreda Carra i Stephena Kemmisa. W wielu wspó?czesnych uj?ciach inspiracji intelektualnych dla bada? w dzia?aniu poszukuje si? w ramach teorii krytycznej Pod jej wp?ywem wy?oni? si? w ramach bada? w dzia?aniu kierunek emancypacyjnyistniej?cy obok tradycyjnego, „tech­nicznego” kierunku reprezentowanego – mi?dzy innymi – przez J. Elliotta.

Podstaw? filozoficzn? bada? w dzia?aniu [szczególnie ich nurtu emancypacyjnego] jest kategoria dialektycznej racjonalno?ci. Przyjmuje si? tu za?o?enie, i? wiedza i dzia?anie s? historycznie zmiennymi konstruktami spo?ecznymi. Szczególny nacisk k?adzie si? na dialektyczne zwi?zki zachodz?ce miedzy dwiema parami kategorii – teori? i praktyk? oraz jednostk? a spo?ecze?stwem. Zak?ada si?, ?e okre?lone sposoby my?lenia i dzia?ania jednostki s? kszta?towane w danym kontek?cie spo?ecznym i historycznym, a jednocze?nie maj? swój udzia? w kszta?towaniu tego? kontekstu. W takim uj?ciu „badanie w dzia?aniu” mo?e by? traktowane jako „zespo?owy i uczestnicz?cy proces autorefleksji”,w toku którego nast?puje zmiana zarówno indywidualnych jak i „grupowych” wzorów my?lenia i dzia?ania.  Zespo?y prowadz?ce badanie w dzia?aniu tworz? rodzaj „autokrytycznych spo?eczno?ci” nastawionych na zmian? rzeczywisto?ci. Podejmuj? oni nie tyle badania nad interesuj?cym je fragmentem rzeczywisto?ci, co raczej badania dla tej rzeczywisto?ci, na rzecz jej zmiany.

W badaniach w dzia?aniu – jak podkre?la J. Elliott  – chodzi nie tyle o „naukowe te­stowanie prawdy”, co raczej o „dostarczenie praktycznych opinii w konkretnych sytuacjach”.  Maj? one pomaga? ludziom w bardziej inteligentnym i sprawnym dzia?aniu. 

Opracowanie: Henryk Mizerek

?ród?a:

Elliott, J. (1997). Praktyczny poradnik prowadzenia „action research". W:H. Mizerek (Red.), Ewaluacja w szkole. Wybór tekstów . Olsztyn: Wydawnictwo MG.

Go??bniak, D. B. (2014). O „upedagogicznianiu” szko?y poprzez akademicki dyskurs edukacyjny . Ku autoetnografii. Forum O?wiatowe, 2(52), 147–169.

Mizerek, H. (2012). Od wiedzy do m?dro?ci. Badania w dzia?aniu jako impuls dla rozwoju praktyków i praktyki spo?ecznej. W:B. Skrzypczak , T. Kasprzak (Red.), Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury. Warszawa: CAL.
Data wprowadzenia: 2015-10-28 13:24:44
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1