Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


Przywództwo


Przywództwo najcz??ciej okre?la si? jako proces wp?ywania na innych w celu wspólnego osi?gana uzgodnionych celów organizacji (Mazurkiewicz  2014:46). Mo?na je rozumie? trojako: jako cz??? procesu grupowego, cech? jednostki lub umiej?tno?ci (za: Mazurkiewicz  2014:46). Efektywne przywództwo jest wskazywane jako jedno z najwa?niejszych narz?dzi podnoszenia jako?ci edukacji, przy czym odchodzi si? od tradycyjnego rozumienia roli lidera na rzecz osoby u?atwiaj?cej innym odkrywanie innym swojego potencja?u, koordynatora wspomagaj?cego komunikacj?, zaanga?owanie i wspó?prac? grupy. Peter Senge u?ywa wr?cz okre?lenia „przywódca jako nauczyciel”, podkre?laj?c znaczenie przybli?ania cz?onkom i cz?onkiniom organizacji rozumienia celu i struktur warunkuj?cych jego osi?gni?cie.

Opracowa?: Bart?omiej Walczak

Mazurkiewicz, G. (2014) Przywództwo edukacyjne – ambitny projekt zmiany (w:) Kwiatkowski, S., Madali?ska-Michalak, J., (red.) Przywództwo edukacyjne. Wspó?czesne wyzwania Warszawa: Wolters Kluwer

Senge, P. (1998) Pi?ta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji ucz?cych si?. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC
Data wprowadzenia: 2015-10-29 11:06:30
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1