Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


Próba badawcza


Zbiór jednostek (ludzi, instytucji, dokumentów itp.) wybranych zgodnie z okre?lon? procedur? z wi?kszego zbioru zwanego populacj?. W zale?no?ci od specyfiki projektu ewaluacyjnego i wyborów metodologicznych badacza stosuje si? techniki oparte na losowym lub nielosowym doborze próby. Je?li celem badania nie jest uzyskanie reprezentatywnego obrazu, nie posiadamy kompletnego spisu elementów (osób, instytucji) tworz?cych populacj?, nak?ad pracy i ?rodków przy procedurze doboru przerasta korzy?ci z analizy lub badanie skoncentrowane jest na poszukiwaniu przypadków nietypowych stosuje si? dobór nielosowy. Najcz??ciej stosowane techniki nieprobabilistycznego doboru próby to dobór oparty na dost?pno?ci, dobór celowy (arbitralny) i metoda kuli ?nie?nej. Wyników uzyskanych na podstawie próby dobranej w sposób nielosowy nie mo?na uogólnia? na populacj?.

Z kolei próba losowa wymaga posiadania tzw. operatu losowania, czyli uporz?dkowanego spisu wszystkich elementów tworz?cych populacj?. Próba losowa chroni badacza przed nietrafnym obrazem pola badawczego wynikaj?cym z zaburze? w doborze jednostek obserwacji. Stosowane w praktyce techniki to dobór prosty zale?ny, dobór systematyczny, warstwowy i zespo?owy. Na podstawie badania na próbie losowej mo?emy estymowa?, czyli uogólnia? wyniki na ca?? populacj? z okre?lon? dok?adno?ci?, nazywan? przedzia?em ufno?ci, wynikaj?c? z za?o?onego b??du losowego, czyli poziomu ufno?ci.

Opracowa?: Bart?omiej Walczak
Data wprowadzenia: 2015-10-29 11:05:54
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1