Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Słownik pojęć pod redakcją dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M

A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Y  Z  Ź  Ż


Poziomy pomiaru


Okre?lenie dok?adno?ci, z jak? mierzymy dane zjawisko. Poziom pomiaru okre?la, jakie operacje statystyczne mo?na wykona? na zmiennych. Wyró?niamy cztery poziomy pomiaru:

·         Nominalny. Warto?ci musz? by? roz??czne, ale nie s? uporz?dkowane. Przyk?adem mo?e by? p?e? lub pogl?dy polityczne.

·         Porz?dkowy. Warto?ci s? u?o?one w logicznym porz?dku, np. „zdecydowanie tak”, „raczej  tak”, „raczej nie”, „zdecydowanie nie”, lub „bardzo dobrze”, „dobrze”, „dostatecznie”, „niedostatecznie” . Warto zwróci? uwag?, ?e kategoryzacja jest arbitralna i nie zachowuje sta?ych odleg?o?ci pomi?dzy warto?ciami. Nie mo?na powiedzie?, ?e ocena „bardzo dobrze” jest dwa razy lepsza od oceny „dostatecznie”, co – nawiasem mówi?c- obrazuje jak kontrowersyjne jest obliczanie ?redniej z ocen szkolnych.

·         Interwa?owy. Tutaj odleg?o?ci pomi?dzy punktami na skali s? sta?e i przyrastaj? w sposób dyskretny, tj. o ma?e wielko?ci. Skala interwa?owa nie posiada fizycznie istniej?cego punktu zero. Przyk?adem mo?e by? skala IQ lub Celsjusza.

·         Ilorazowy. Najsilniejszy poziom pomiaru. Odleg?o?ci pomi?dzy warto?ciami s? sta?e i dyskretne, fizycznie istnieje zero. Przyk?ady to wzrost, waga, skala Kelvina itd.

Im silniejszy poziom pomiaru, tym wi?cej operacji statystycznych mo?na wykona? na zmiennych. Wi?kszo?? procedur – od zwyk?ego liczenia ?redniej, przez parametryczne testy istotno?ci, analiz? wariancji po regresj? i redukcj? wymiarów wymaga zastosowania silnej skali pomiaru, cho? warto pami?ta?, ?e wszystkie te procedury maj? swoje nieparametryczne odpowiedniki. Konstruuj?c narz?dzie warto si?ga? po mo?liwie najsilniejszy poziom pomiaru – daje nam to wi?cej swobody w analizie danych i mocniej osadzone wnioski.

Opracowa?: Bart?omiej Walczak
Data wprowadzenia: 2015-10-29 11:05:14
powrót do listy | drukuj
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1